สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นางสาวแก้วตา  ไพทูลย์
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวรื่นนภา  พานโมก
 
1. นายอวีนันท์  ธรรมประสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาววราลักษณ์  เสียงล้ำ
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ผุยคำสิงห์
 
1. นางประยงค์  สินพูน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวจันทร์แรม  ใจเที่ยง
2. นางสาวพาวีนา  ผากา
3. นางสาวมุฑิตา  คำนนท์
 
1. นายธวัชชัย  อยู่พุก
2. นายสอนนารินทร์  ปัททุม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.31 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เชื่อเงิน
2. เด็กชายเทพฤทธิื  ชาธิพา
 
1. นายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายทัศนัย  ยืนยั่ง
2. เด็กชายเพชรมุกดา  ทองขาว
 
1. นายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.1 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลยา  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เทพสุรีย์
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวธัญลักษณ์  นิลดำ
 
1. นางบริสุทธิ์  ศิริปี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายศุภดิตถ๋  แข็งแรง
 
1. นางหวานใจ  พันธุวรรณ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวฐิติรัตน์  กันพิพิช
2. นายสุจินดา  หน่อคำ
 
1. นางจริยา  ศรีโยหะ
2. นางบริสุทธิ์  ศิริปี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงบุษยพรรณ  ชาธิพา
2. เด็กหญิงวลัยพร  วงศ์ศรีทา
3. เด็กหญิงศิวพร  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมุกดา  วงเดือน
2. เด็กหญิงอาริตา  คนเพียร
 
1. นางแววสวรรค์  วงค์ศรีทา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวสร้อยสุดา  ยืนยง
 
1. นางแววสวรรค์  วงค์ศรีทา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ปธิเก
2. เด็กชายแอนดริว  ทองออน
 
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย
2. นายโกศล  คนขยัน
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นายธวัชชัย  คนหาญ
2. นายศราวุธ  เพชรพลอย
 
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย
2. นายโกศล  คนขยัน