สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงอริษา  มณีทูล
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุวรรณศรี
 
1. นางประยงค์  สินพูน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกาญจนา  พาลึก
 
1. นางวรรณวิมล  กินะรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คนเพียร
2. เด็กหญิงนันธิดา  ผากา
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  วงษ์ชา
 
1. นายธวัชชัย  อยู่พุก
2. นายสอนนารินทร์  ปัททุม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เจริญผล
 
1. นางจริยา  ศรีโยหะ