สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงอริษา  มณีทูล
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นางสาวแก้วตา  ไพทูลย์
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.16 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   วงค์นารี
 
1. นายอวีนันท์  ธรรมประสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวรื่นนภา  พานโมก
 
1. นายอวีนันท์  ธรรมประสาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.17 ทอง 9 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  พันคูณ
 
1. นางแววสวรรค์  วงค์ศรีทา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาววราลักษณ์  เสียงล้ำ
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุวรรณศรี
 
1. นางประยงค์  สินพูน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกาญจนา  พาลึก
 
1. นางวรรณวิมล  กินะรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ผุยคำสิงห์
 
1. นางประยงค์  สินพูน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรากร  ชาธิพา
 
1. นางวรรณวิมล  กินะรี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คนเพียร
2. เด็กหญิงนันธิดา  ผากา
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  วงษ์ชา
 
1. นายธวัชชัย  อยู่พุก
2. นายสอนนารินทร์  ปัททุม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวจันทร์แรม  ใจเที่ยง
2. นางสาวพาวีนา  ผากา
3. นางสาวมุฑิตา  คำนนท์
 
1. นายธวัชชัย  อยู่พุก
2. นายสอนนารินทร์  ปัททุม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 68.31 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เชื่อเงิน
2. เด็กชายเทพฤทธิื  ชาธิพา
 
1. นายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายทัศนัย  ยืนยั่ง
2. เด็กชายเพชรมุกดา  ทองขาว
 
1. นายณัชฐวัชร์  กลางประพันธ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง 10 1. เด็กชายอภิวิชญ์  พิกุลศรี
 
1. นางกนกพร  พงศ์ธนากุล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 9 1. นายนนทวัฒน์  ผากา
 
1. นางกนกพร  พงศ์ธนากุล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กชายชัยยา  บุรีคำ
2. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีโยหะ
 
1. นายสมัย  ชื่นสำราญ
2. นางกนกพร  พงศ์ธนากุล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 20 1. นางสาวชฎาพร  ผากา
2. นายโกวิทย์  พันธ์คูณ
 
1. นายสมัย  ชื่นสำราญ
2. นางกนกพร  พงศ์ธนากุล
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประวาศรี
2. เด็กหญิงชลดา  คนซื่อ
3. นางสาวชุติมา  วงค์ศรีทา
4. นางสาวฐิติประภา  บุตทศ
5. เด็กหญิงทิพย์เกศร  ชาธิพา
6. นางสาวนิตยา  ชาธิพา
7. เด็กหญิงปภัสสร  ชาธิพา
8. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ผากา
9. นางสาววิลาสินี  ชูบุญ
10. เด็กหญิงศิริมาศ  พันหลา
11. เด็กหญิงสิริรัตน์  วงค์ศรีทา
12. เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ศรีทา
13. นางสาวสุพรรณี  วงค์ศรีทา
14. นางสาวอภัสสรา  ผากา
15. เด็กหญิงอาทิตติยา  สาลีคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราชันย์  เดชคำภู
2. นางแววสวรรค์  วงค์ศรีทา
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงจุฑาพร  พันธะ
2. เด็กชายศราวุฒิ  ราชิวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราชันย์  เดชคำภู
2. นายสมศักดิ์  ชาลี
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง 7 1. นายธีรวัฒน์  ชาธิพา
2. นายเอเชีย  สารสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  ชาลี
2. ว่าที่ร้อยตรีราชันย์  เดชคำภู
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงสโรชา  ศรีวิชา
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.1 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลยา  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เทพสุรีย์
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.1 เงิน 13 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองมหา
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวบุษราคัม  แข็งแรง
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลศักดิ์  ไตรยสิงห์
2. เด็กชายสมชาย  วงค์ศรีทา
3. เด็กชายสุภัทร  พันธะ
 
1. นางหัทยา  วงศ์แสนคำ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เจริญผล
 
1. นางจริยา  ศรีโยหะ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงเมทิตา  อัญฤาชัย
 
1. นางจริยา  ศรีโยหะ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.33 เงิน 19 1. นางสาวศศิธร  สุวรรณศรี
 
1. นางหวานใจ  พันธุวรรณ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวธัญลักษณ์  นิลดำ
 
1. นางบริสุทธิ์  ศิริปี
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กชายศุภดิตถ๋  แข็งแรง
 
1. นางหวานใจ  พันธุวรรณ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวฐิติรัตน์  กันพิพิช
2. นายสุจินดา  หน่อคำ
 
1. นางจริยา  ศรีโยหะ
2. นางบริสุทธิ์  ศิริปี
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงบุษยพรรณ  ชาธิพา
2. เด็กหญิงวลัยพร  วงศ์ศรีทา
3. เด็กหญิงศิวพร  มุ่งหมาย
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวปรานัดดา  ศรีวิชา
2. นางสาวรัตติญา  คำนนท์
3. นางสาวอรนรี  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เจริญผล
2. เด็กหญิงเมทิตา  อัญฤาชัย
 
1. นางจริยา  ศรีโยหะ
2. นางบริสุทธิ์  ศิริปี
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติรัตน์  กันพิพิช
 
1. นางบริสุทธิ์  ศิริปี
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมุกดา  วงเดือน
2. เด็กหญิงอาริตา  คนเพียร
 
1. นางแววสวรรค์  วงค์ศรีทา
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวสร้อยสุดา  ยืนยง
 
1. นางแววสวรรค์  วงค์ศรีทา
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ปธิเก
2. เด็กชายแอนดริว  ทองออน
 
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย
2. นายโกศล  คนขยัน
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นายธวัชชัย  คนหาญ
2. นายศราวุธ  เพชรพลอย
 
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย
2. นายโกศล  คนขยัน
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายพชร  วงษ์ชา
2. นายเอกพันธ์  บรรลุ
 
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายนราวุฒิ  หงส์ทอง
2. นายวิษรุทธิ์  สัมพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณศรี
2. เด็กชายชัยยา  สุพรรณโมก
 
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 1. นายทนงศักดิ์  ศรีโยหะ
2. นางสาวเมธาวีร์  ศรีสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยโทธงชัย  ถิตย์ฉาย
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขาวผ่อง  คำสาร
2. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ยุทธนา
3. เด็กชายเจษฎา  กุลวงค์
 
1. นายโกศล  คนขยัน
2. นางจรีพร  วงษ์คำ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.78 เงิน 9 1. เด็กชายจิรายุทธ  สุภาพ
2. เด็กชายศักดา  สาสิงห์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยยงค์
 
1. นายโกศล  คนขยัน
2. นางจรีพร  วงษ์คำ