สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาววราภรณ์   วงษ์ชา
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวสุภารัตน์  เสียงเย็น
2. นางสาวเจนจิรา  แก่นกายศ
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
2. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวสุวนิดา  แก้วสอาด
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  พาลหนอง
2. นางสาวนริสรา  ห้วยทราย
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  กระจ่างโคกกรวด
4. เด็กหญิงศศวรรณ  สาจันทร์
5. เด็กหญิงอภิญญา  รสจันทร์
 
1. นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย
2. นางสุชาดา  วังวงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.17 ทอง 9 1. นางสาวกัลยารัตน์  อุคำ
2. นายภัควัชร  ศรเพชร
3. นางสาวรัชดา  พานิช
4. นายสุธาเทพ  ต้นชีเปือย
5. นายอนุชา  เสียงเย็น
 
1. นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย
2. นางสุชาดา  วังวงค์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำศรี
 
1. นางสุชาดา  วังวงค์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  พงษ์พรหม
2. เด็กชายทวรรณ์ชัย  สุริยันต์
 
1. นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย
2. นางสุชาดา  วังวงค์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.55 ทอง 9 1. นางสาววัชราภรณ์  สุพรรณ
2. นายศักรินทร์  กุลทลทัศน์
 
1. นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย
2. นางสุชาดา  วังวงค์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 16 1. เด็กชายธนวันต์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ประเวทย์
 
1. นายสุริยา  เสียงเย็น
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  สมตน
2. นายธนากร  โนนสวาท
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปากหวาน
4. นางสาวศิริวัญย์  เบ็ญจมาส
5. นายศุภกฤต  อุคำ
6. นางสาวแก้วมุกดา  อุคำ
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นายอนุชา  บุรัตน์
3. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.51 ทอง 8 1. นางสาวนัทธมน  สายสุข
2. นางสาวพัชรมน  มูลภา
3. นายอดิศร  จรทะผา
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นายอนุชา  บุรัตน์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.51 ทอง 6 1. นายพงษ์ชนิต  สมประสงค์
2. นางสาวพจนี  แดงอาจ
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรุ่งรัตน์  มะโนรมย์
2. นางสาวสุภาภรณ์  กุลบุญมา
3. นายอภิวัฒน์  เครือสวัสดิ์
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
2. นางสาวนิธิวดี   ยืนยง
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  นารีนุช
2. เด็กชายธเนศ  บุตรเนียม
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
2. นางสาวอนุชา  บุรัตน์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรพล  บุญมา
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  คำพิลา
2. เด็กชายวีรพร  ภูมิลา
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นางสาวสุจิตรา  การพิศมัย