สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงกลิกา  จันที
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. นางสาวกณิษฐา  เสียงเย็น
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  วงษ์ชา
3. นางสาววีรภัทรา  เสียงเย็น
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
2. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายบุญส่ง  สีมาเมือง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รสจันทร์
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
2. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. นางสาวจารุวรรณ  อุคำ
2. เด็กหญิงศิรดา  เกาะสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  นีรพงษ์
 
1. นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ์
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวนฤมล  รูปเหมาะ
 
1. นางสุชาดา  วังวงค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายจิระพล  สุวรรณไตรย์
 
1. นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73 เงิน 22 1. นางสาวน้ำทิพย์  ปัตถะทุม
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายอภิวัฒน์   บุญยะจิตร
2. เด็กชายอภิเดช  เหมือนเงิน
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสร้อยทอง  พยอม
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ไตรยวงศ์
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์