สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวอนุชิดา  บัวสระ
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 14 1. นางสาวกานต์ธิดา  มากเจริญ
2. นางสาวมุธิตา  กาลจักร
3. นางสาวเจนจิรา  อาจวิชัย
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
2. นายอนุชา  บุรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  นุเคราะห์กัน
2. นายบุลกิต  เสียงเย็น
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
2. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐมล  พรทิพย์
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.63 ทองแดง 18 1. นายธเนศพล  ศรีทอง
2. นายพงษ์พันธ์  อุคำ
3. นางสาวโสรยา  อุคำ
 
1. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.53 ทองแดง 9 1. เด็กชายนัทกร  โยธานัน
2. เด็กชายอาทิตย์  วงษ์เทราช
 
1. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายวิทยา  เสียงเย็น
2. เด็กชายสรรพวุฒิ  ชลิตพิรัตร
 
1. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 8 1. เด็กชายอรรถชัย  พรมขันธ์
 
1. นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นายอภิสิทธิ์  ศรศิลป์
 
1. นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวอัจนา  เสียงเย็น
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเขมิกา  เสียงเย็น
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสารีธร  นารีนุช
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  อาคเนย์
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
2. นางปภาดา  สมประสงค์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองนิ่ม
2. นางสาวอัมพวัน  จันปุ่ม
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
2. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวกุลณัฐ  ชุมศรี
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นายวรัญญู  ใจงามเลิศเด่น
2. นายอิทธิพงษ์  ขำคม
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นายอนุชา  บุรัตน์