สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปรายฟ้า  อุคำ
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐทวีพร  อุคำ
2. นางสาวนพมาศ  จรูญผล
3. นางสาววิภาดา  ยืนยืดวงศ์
 
1. นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ์
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 23 1. นายภูวเดช  เสียงเย็น
2. นายอภิวัฒน์  เข็มพันธ์
3. นางสาวอินทิวร  สุพรรณโมก
 
1. นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ์
2. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจริยา  สารีพันธ์
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนารีรัตน์  ตาลสมรส
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย