สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 16 1. นางสาวปรายฟ้า  อุคำ
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวอนุชิดา  บัวสระ
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงกลิกา  จันที
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาววราภรณ์   วงษ์ชา
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 14 1. นางสาวกานต์ธิดา  มากเจริญ
2. นางสาวมุธิตา  กาลจักร
3. นางสาวเจนจิรา  อาจวิชัย
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
2. นายอนุชา  บุรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวสุภารัตน์  เสียงเย็น
2. นางสาวเจนจิรา  แก่นกายศ
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
2. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. นางสาวกณิษฐา  เสียงเย็น
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  วงษ์ชา
3. นางสาววีรภัทรา  เสียงเย็น
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
2. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายบุญส่ง  สีมาเมือง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  รสจันทร์
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
2. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  นุเคราะห์กัน
2. นายบุลกิต  เสียงเย็น
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
2. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฐมล  พรทิพย์
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวสุวนิดา  แก้วสอาด
 
1. นายอนุชา  บุรัตน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐทวีพร  อุคำ
2. นางสาวนพมาศ  จรูญผล
3. นางสาววิภาดา  ยืนยืดวงศ์
 
1. นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ์
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 23 1. นายภูวเดช  เสียงเย็น
2. นายอภิวัฒน์  เข็มพันธ์
3. นางสาวอินทิวร  สุพรรณโมก
 
1. นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ์
2. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. นางสาวจารุวรรณ  อุคำ
2. เด็กหญิงศิรดา  เกาะสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  นีรพงษ์
 
1. นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ์
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.63 ทองแดง 18 1. นายธเนศพล  ศรีทอง
2. นายพงษ์พันธ์  อุคำ
3. นางสาวโสรยา  อุคำ
 
1. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
2. นางนิศาชล  บุตรศรีรักษ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.53 ทองแดง 9 1. เด็กชายนัทกร  โยธานัน
2. เด็กชายอาทิตย์  วงษ์เทราช
 
1. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายวิทยา  เสียงเย็น
2. เด็กชายสรรพวุฒิ  ชลิตพิรัตร
 
1. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  พาลหนอง
2. นางสาวนริสรา  ห้วยทราย
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  กระจ่างโคกกรวด
4. เด็กหญิงศศวรรณ  สาจันทร์
5. เด็กหญิงอภิญญา  รสจันทร์
 
1. นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย
2. นางสุชาดา  วังวงศ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.17 ทอง 9 1. นางสาวกัลยารัตน์  อุคำ
2. นายภัควัชร  ศรเพชร
3. นางสาวรัชดา  พานิช
4. นายสุธาเทพ  ต้นชีเปือย
5. นายอนุชา  เสียงเย็น
 
1. นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย
2. นางสุชาดา  วังวงค์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำศรี
 
1. นางสุชาดา  วังวงค์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวนฤมล  รูปเหมาะ
 
1. นางสุชาดา  วังวงค์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  พงษ์พรหม
2. เด็กชายทวรรณ์ชัย  สุริยันต์
 
1. นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย
2. นางสุชาดา  วังวงค์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.55 ทอง 9 1. นางสาววัชราภรณ์  สุพรรณ
2. นายศักรินทร์  กุลทลทัศน์
 
1. นางสวรรค์ทอง  อาจวิชัย
2. นางสุชาดา  วังวงค์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 16 1. เด็กชายธนวันต์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  ประเวทย์
 
1. นายสุริยา  เสียงเย็น
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 8 1. เด็กชายอรรถชัย  พรมขันธ์
 
1. นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นายอภิสิทธิ์  ศรศิลป์
 
1. นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายจิระพล  สุวรรณไตรย์
 
1. นายทรงศักดิ์  บุญกระจ่าง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจริยา  สารีพันธ์
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวอัจนา  เสียงเย็น
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73 เงิน 22 1. นางสาวน้ำทิพย์  ปัตถะทุม
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเขมิกา  เสียงเย็น
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนารีรัตน์  ตาลสมรส
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสารีธร  นารีนุช
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  อาคเนย์
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
2. นางปภาดา  สมประสงค์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  ทองนิ่ม
2. นางสาวอัมพวัน  จันปุ่ม
 
1. นายชูชัย  อาจวิชัย
2. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวกุลณัฐ  ชุมศรี
 
1. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นายวรัญญู  ใจงามเลิศเด่น
2. นายอิทธิพงษ์  ขำคม
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นายอนุชา  บุรัตน์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายอภิวัฒน์   บุญยะจิตร
2. เด็กชายอภิเดช  เหมือนเงิน
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นางสาวนิธิวดี  ยืนยง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  สมตน
2. นายธนากร  โนนสวาท
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปากหวาน
4. นางสาวศิริวัญย์  เบ็ญจมาส
5. นายศุภกฤต  อุคำ
6. นางสาวแก้วมุกดา  อุคำ
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นายอนุชา  บุรัตน์
3. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.51 ทอง 8 1. นางสาวนัทธมน  สายสุข
2. นางสาวพัชรมน  มูลภา
3. นายอดิศร  จรทะผา
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นายอนุชา  บุรัตน์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.51 ทอง 6 1. นายพงษ์ชนิต  สมประสงค์
2. นางสาวพจนี  แดงอาจ
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นางทัศนีย์กรณ์  บุตรวงษ์
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสร้อยทอง  พยอม
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
42 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรุ่งรัตน์  มะโนรมย์
2. นางสาวสุภาภรณ์  กุลบุญมา
3. นายอภิวัฒน์  เครือสวัสดิ์
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
2. นางสาวนิธิวดี   ยืนยง
 
43 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  นารีนุช
2. เด็กชายธเนศ  บุตรเนียม
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
2. นางสาวอนุชา  บุรัตน์
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรพล  บุญมา
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ไตรยวงศ์
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  คำพิลา
2. เด็กชายวีรพร  ภูมิลา
 
1. นางสาวอรณภัค  ธ.น.สำ
2. นางสาวสุจิตรา  การพิศมัย