สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 11 1. นางสาวสุพัตรา  สิงสุ
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชรียา  อาจวิชัย
2. เด็กชายอดิศร  ศรีสุข
 
1. นายภราดร  อาษาศรี
2. นางสินธ์ุใจ  อาษาศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 15 1. นางสาวจริยา  สุดช่วย
2. นายพรภวิทย์  สุพร
 
1. นายภราดร  อาษาศรี
2. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 23 1. นางสาวนัฐมล  คนเพียร
2. นางสาวราตรี  บุญเรืองนาม
 
1. นายชาญณรงค์ชัย  กาหาวงศ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายสุริโย  สุพร
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสุข
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวสุพัฒตรา  มีลา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโศธิดา  ผากา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวสุพัฒตรา  มีลา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงกัลยา  สุพร
3. เด็กชายจิรายุ  แสนมี
4. เด็กชายชัชพิมุข  กุรัตน์
5. เด็กชายธงชัย  ยลสุข
6. เด็กชายธนบูรณ์  วงค์กษัตริย์
7. เด็กชายธนากร  วงจักร
8. เด็กหญิงธิดา  สาฤษี
9. เด็กหญิงธิดาพร  เอี่ยมอิ่ม
10. เด็กชายนครินทร์  คนไว
11. เด็กชายนพรัตน์  นนท์ชี
12. เด็กหญิงนวินดา  แสนมี
13. เด็กหญิงนิตยา  พันนุมาน
14. เด็กหญิงบุญชนิต  ศรีสุข
15. เด็กชายปิยะ  นามเสาร์
16. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีวิชา
17. เด็กชายพงศกร  ปลายด่วน
18. เด็กหญิงพินันต์ญา  ถิ่นมุกดา
19. เด็กชายมงคล  สังเกตุ
20. เด็กหญิงรัชฎาพร  ศรีสุข
21. เด็กชายวรายุส  อุทาวงค์
22. เด็กชายวัฒนา  เพ็ญพิชัย
23. เด็กชายวีระพงษ์  สุพร
24. เด็กชายวุฒิชัย  ขาวพรวน
25. เด็กหญิงศศิธร  คำผุย
26. เด็กชายศักดิ์ดา  พันธ์สวัสดิ์
27. เด็กหญิงศิยามล  คนเพียร
28. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองชัย
29. เด็กชายสิทธ์ศกะ  ผากา
30. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีโยหะ
31. เด็กหญิงสุธิดา  อาสาจิตร
32. เด็กชายสุรพล  เรียงมา
33. เด็กชายสุริยันต์  ผิวขำ
34. เด็กชายสุริโย  สุพร
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสุข
36. เด็กชายอัมรินทร์  พรมกัณฑ์
37. เด็กชายอิทธิมนต์   จันเขียว
38. เด็กชายเกียรติพงษ์  คนเพียร
39. เด็กหญิงแก้วมุกดา  ยุติธรม
40. เด็กหญิงโศธิดา  ผากา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
2. นางสาวกรรณิการ์  พันพั่ว
3. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
4. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
5. นายภราดร  อาษาศรี
6. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
7. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
8. นายวิรวุฒิ  แสนโสม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชริดา  อาจวิชัย
 
1. นางสาวจิดาภา  โคตรพันธ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวพฤกษา  ศรีอุบล
 
1. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.55 ทอง 5 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สุพร
2. เด็กชายสหัสนัย  คนเพียร
3. เด็กชายอดิศร  หนองแคน
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
2. นางสาวกรรณิการ์  พันพั่ว