สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงบุญชนิต  ศรีสุข
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายนัทธพงค์  จันอ่วม
2. เด็กหญิงศสิธร  คำผุย
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
2. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงกันตนา  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงวรางคณา  หลักทองคำ
3. เด็กชายอรรถวิท  ยืนยง
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.75 เงิน 19 1. เด็กหญิงพรรณธิภา  สุพร
2. เด็กชายมงคล  สังเกตุ
3. เด็กหญิงสมฤทัย  อาจวิชัย
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายตติกาล  พันธ์สงค์
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน 5 1. นางสาวนันทวรรณ  ศรีวิชา
 
1. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นางสาวพัชรา  โสมอินทร์
2. นางสาวสุชานรี  ศรีสุข
3. นางสาวอุมาพร  จันทมงคล
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
2. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยา  สุพร
2. เด็กหญิงวิสุดา  ศรีวิชา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไชยชาลี
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
2. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิตยา  พันนุมา
2. เด็กชายวัชระ  ผากา
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
2. นายเนรมิต  กฤตาคม
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายอัมรินทร์  พรมกัณฑ์
2. เด็กหญิงแก้วมุกดา  ยุติธรรม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันพั่ว