สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  จันชีรอง
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวสุนันทา  รูปคม
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นายอดิศักดิ์  วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.14 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิริกัญจน์  นิติวงศ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  คนเพียร
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
2. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวมาริษา  นนท์ชี
2. นางสาววิลาวัณย์  บุญรักษ์
 
1. นายภราดร  อาษาศรี
2. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  สายมั่น
2. เด็กหญิงปณิดา  สุพร
3. เด็กหญิงพินันญา  ถิ่นมุกดา
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
2. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายกรวิทย์  ศรีวิชา
 
1. นายวิรวุฒิ  แสนโสม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายนครินทร์  คนไว
2. เด็กชายวีระพงษ์  สุพร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันพั่ว