สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีโยหะ
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 19 1. นางสาวปวีณา  สุพร
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายปัณณฑัต  ศรีวิชา
2. เด็กชายพงศกร  ปลายด่วน
3. เด็กหญิงศิยามล  คนเพียร
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 22 1. นางสาวนารี  ผากา
2. นางสาวพานตะวัน  ถิ่นมุกดา
3. นางสาวศิริรัตน์  สายมั่น
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงมัฐมล  เข็มเพชร
 
1. นางสาวจิดาภา  โคตรพันธ์