สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีโยหะ
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  จันชีรอง
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงบุญชนิต  ศรีสุข
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 11 1. นางสาวสุพัตรา  สิงสุ
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดาพร  เอี่ยมอิ่ม
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 14 1. นางสาวสุนันทา  รูปคม
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายนัทธพงค์  จันอ่วม
2. เด็กหญิงศสิธร  คำผุย
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
2. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 19 1. นางสาวปวีณา  สุพร
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกรวิทย์  ศรีวิชา
 
1. นายวิรวุฒิ  แสนโสม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 21 1. นายอดิศักดิ์  วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายปัณณฑัต  ศรีวิชา
2. เด็กชายพงศกร  ปลายด่วน
3. เด็กหญิงศิยามล  คนเพียร
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 22 1. นางสาวนารี  ผากา
2. นางสาวพานตะวัน  ถิ่นมุกดา
3. นางสาวศิริรัตน์  สายมั่น
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงกันตนา  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงวรางคณา  หลักทองคำ
3. เด็กชายอรรถวิท  ยืนยง
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.75 เงิน 19 1. เด็กหญิงพรรณธิภา  สุพร
2. เด็กชายมงคล  สังเกตุ
3. เด็กหญิงสมฤทัย  อาจวิชัย
 
1. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
2. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชรียา  อาจวิชัย
2. เด็กชายอดิศร  ศรีสุข
 
1. นายภราดร  อาษาศรี
2. นางสินธ์ุใจ  อาษาศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 15 1. นางสาวจริยา  สุดช่วย
2. นายพรภวิทย์  สุพร
 
1. นายภราดร  อาษาศรี
2. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 23 1. นางสาวนัฐมล  คนเพียร
2. นางสาวราตรี  บุญเรืองนาม
 
1. นายชาญณรงค์ชัย  กาหาวงศ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.14 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสิริกัญจน์  นิติวงศ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  คนเพียร
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
2. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 -    
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายสุริโย  สุพร
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายตติกาล  พันธ์สงค์
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสุข
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวสุพัฒตรา  มีลา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโศธิดา  ผากา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวสุพัฒตรา  มีลา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีวิชา
2. เด็กหญิงกัลยา  สุพร
3. เด็กชายจิรายุ  แสนมี
4. เด็กชายชัชพิมุข  กุรัตน์
5. เด็กชายธงชัย  ยลสุข
6. เด็กชายธนบูรณ์  วงค์กษัตริย์
7. เด็กชายธนากร  วงจักร
8. เด็กหญิงธิดา  สาฤษี
9. เด็กหญิงธิดาพร  เอี่ยมอิ่ม
10. เด็กชายนครินทร์  คนไว
11. เด็กชายนพรัตน์  นนท์ชี
12. เด็กหญิงนวินดา  แสนมี
13. เด็กหญิงนิตยา  พันนุมาน
14. เด็กหญิงบุญชนิต  ศรีสุข
15. เด็กชายปิยะ  นามเสาร์
16. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีวิชา
17. เด็กชายพงศกร  ปลายด่วน
18. เด็กหญิงพินันต์ญา  ถิ่นมุกดา
19. เด็กชายมงคล  สังเกตุ
20. เด็กหญิงรัชฎาพร  ศรีสุข
21. เด็กชายวรายุส  อุทาวงค์
22. เด็กชายวัฒนา  เพ็ญพิชัย
23. เด็กชายวีระพงษ์  สุพร
24. เด็กชายวุฒิชัย  ขาวพรวน
25. เด็กหญิงศศิธร  คำผุย
26. เด็กชายศักดิ์ดา  พันธ์สวัสดิ์
27. เด็กหญิงศิยามล  คนเพียร
28. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองชัย
29. เด็กชายสิทธ์ศกะ  ผากา
30. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีโยหะ
31. เด็กหญิงสุธิดา  อาสาจิตร
32. เด็กชายสุรพล  เรียงมา
33. เด็กชายสุริยันต์  ผิวขำ
34. เด็กชายสุริโย  สุพร
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีสุข
36. เด็กชายอัมรินทร์  พรมกัณฑ์
37. เด็กชายอิทธิมนต์   จันเขียว
38. เด็กชายเกียรติพงษ์  คนเพียร
39. เด็กหญิงแก้วมุกดา  ยุติธรม
40. เด็กหญิงโศธิดา  ผากา
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
2. นางสาวกรรณิการ์  พันพั่ว
3. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
4. นางสาวญาภัคศนันท์  สุพร
5. นายภราดร  อาษาศรี
6. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
7. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
8. นายวิรวุฒิ  แสนโสม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงมัฐมล  เข็มเพชร
 
1. นางสาวจิดาภา  โคตรพันธ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 72.5 เงิน 5 1. นางสาวนันทวรรณ  ศรีวิชา
 
1. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงพัชริดา  อาจวิชัย
 
1. นางสาวจิดาภา  โคตรพันธ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นางสาวพฤกษา  ศรีอุบล
 
1. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวมาริษา  นนท์ชี
2. นางสาววิลาวัณย์  บุญรักษ์
 
1. นายภราดร  อาษาศรี
2. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัลยา  สายมั่น
2. เด็กหญิงปณิดา  สุพร
3. เด็กหญิงพินันญา  ถิ่นมุกดา
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
2. นายเอกรินทร์  ไชยแสง
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นางสาวพัชรา  โสมอินทร์
2. นางสาวสุชานรี  ศรีสุข
3. นางสาวอุมาพร  จันทมงคล
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
2. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยา  สุพร
2. เด็กหญิงวิสุดา  ศรีวิชา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไชยชาลี
 
1. นางสุภาพรณ์  วงศ์ทรรศนกุล
2. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิตยา  พันนุมา
2. เด็กชายวัชระ  ผากา
 
1. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม
2. นายเนรมิต  กฤตาคม
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายกรวิทย์  ศรีวิชา
 
1. นายวิรวุฒิ  แสนโสม
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายอัมรินทร์  พรมกัณฑ์
2. เด็กหญิงแก้วมุกดา  ยุติธรรม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันพั่ว
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายนครินทร์  คนไว
2. เด็กชายวีระพงษ์  สุพร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พันพั่ว
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.55 ทอง 5 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สุพร
2. เด็กชายสหัสนัย  คนเพียร
3. เด็กชายอดิศร  หนองแคน
 
1. นายวัชระ  กิณเรศ
2. นางสาวกรรณิการ์  พันพั่ว