สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวุธ  อินผิว
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีสม
3. นางสาวสุริสา  อินผิว
 
1. นางสาวเยาวลักษ์  แสนสุข
2. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา   จันทร์เเสง
2. นางสาวพรรณิกา  ห้วยทราย
3. นางสาววราภรณ์  มหาวงค์
 
1. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
2. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.19 ทอง 18 1. นางสาวบุษกร  สุวรรณพันธ์
2. นายมาวิน  ทาสีเพ็ชร
3. นางสาวศิรินันท์  โกกะพันธ์
 
1. นางมยุรี  สุนทรส
2. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายกิตติวัฒน์  มหาวงค์
2. นายเจษบดินทร์  อาจวิชัย
 
1. นางมยุรี  สุนทรส
2. นายวีรชน  พรมสุรินทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  ชมลา
2. นายทินกร  แก้วศรีนวม
3. นางสาวภัชรี  ทองมหา
4. นายวุฒิชัย  เสียงล้ำ
5. นางสาวสุพัฒตา  บุญราศรี
 
1. นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย
2. นางสาวปวีณา  สีมืด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัชชา  บัญชาเมฆ
2. เด็กหญิงดวงทิพย์  แก้วเกตุพงษ์
3. เด็กชายธีระนัย  แสนโคตร
4. เด็กหญิงวรรณิสา  คำภูษา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินผิว
 
1. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
2. นางสาวปวีณา  สีมืด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  ซามงค์
2. นายมาวิน  ทาสีเพ็ชร
3. นางสาววลินดา  ทองคำ
4. นางสาวศิรินันท์   โกกะพันธ์
5. นางสาวเจนจิรา  โฉมเฉลา
 
1. นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย
2. นางมยุรี  สุนทรส
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.125 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคงเพชร  พุทธพันธ์
2. นางสาวดาราวดี  อุ่นดี
3. นางสาวปานตะวัน  พุทธพันธ์
4. นายฤทธิ์เกียรติ  ขันแข็ง
5. นายไมตรี  ขุนโทนิล
 
1. นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย
2. นายวีระชน  พรมสุรินทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 22 1. นายธีรศักดิ์  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  แสนโสม
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิ์น้ำคำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง 6 1. นางสาวณัฎชยา  บุรัตน์
2. นายวัชรินทร์  เหลี่ยมศรี
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิ์น้ำคำ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 16 1. นางสาวญาสุมินทร์  ศรีกระหวัน
2. นางสาวพรรณฑิภา  มหาวงค์
 
1. นายสมาน  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สุจารี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงจินตนา  ไชยแสง
 
1. นางนิตติยา  ชาญเฉลิม
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวปนัดดา  คำทอง
2. นางสาวพิชญานิน  โคตรลุย
3. นางสาวอมรรัตน์  ทองสว่าง
 
1. นางพิมลพร  แพงพุฒ
2. นางสาวนริศรา  ชุมศรี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   นาอุดม
2. เด็กชายตรงสิทธิ์  ห้วยทราย
3. เด็กชายเจษฎา  พุทธพันธ์
 
1. นายเฉลิมชัย  ชาญเฉลิม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรเพชร  สุริยวงค์
2. นายณัฐวุฒิ  บัญชาเมฆ
3. นางสาวพรราตรี  ลิขิตกาญจญ์
 
1. นายเฉลิมชัย  ชาญเฉลิม
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรนิภา  ยืนยง
 
1. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ