สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.75 เงิน 17 1. เด็กหญิงยลดา  มหาวงค์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ละครไทย
3. เด็กหญิงสุมิตรา  นามกา
 
1. นางมยุรี  สุนทรส
2. นายวีรชน  พรมสุรินทร์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แสนสุข
2. เด็กหญิงสุจิตรตรา  คนหาญ
 
1. นายสมาน  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สุจารี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงอัญธิกา  เหมือนงาม
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 15 1. นางสาวมณีนุช  คนเพียร
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงมลทิรา  แสนสุข
2. เด็กหญิงรจนา  ห้องเเซง
3. เด็กหญิงศศิธร  ไตรยวงค์
 
1. นางเมธวีธ์  กุมารสิทธิ์
2. นางพิมลพร  แพงพุฒ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติวินท์  รักบุญ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทับเรือง
 
1. นายปริญญา  แสนสุภา
2. นางสาวนริศรา  ชุมศรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายนันทวัธ  วังวงค์
2. นายสุรศักดิ์  โคสะสุ
 
1. นายปริญญา  แสนสุภา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงนริศรา  ปัททุม
2. เด็กหญิงสุติภรณ์  นันทราช
 
1. นายปริญญา  แสนสุภา
2. นางสาวนริศรา  ชุมศรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาววนัดดา  ศรีมหาวงค์
2. นางสาวสุภารัตน์  คนคล่อง
 
1. นายปริญญา  แสนสุภา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 1. นายปณิธาน  เสนานาค
2. นายหิรัญ  ศรีวะรมย์
 
1. นายปริญญา  แสนสุภา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รสจันทร์
2. เด็กหญิงภารุณี  อินผิว
3. เด็กหญิงวรัญชญา  รักบุญ
4. เด็กชายวิระชัย  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงศศิธร  คนหาญ
6. เด็กหญิงศิรินญา  ศรีหาวงค์
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สุจารี
3. นางสาวปวีณา  สีมืด