สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวศิริลักษณ์  วังวงค์
 
1. นางเมธวีธ์  กุมารสิทธฺ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวศิรินณา  ภูภักดี
 
1. นางพิมลพร  เเพงพุฒ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยศิลป์  วงษ์ศิลป์
2. เด็กชายพนัชกร  ถวิลพรพิพัฒน์
 
1. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายอดิศักด์  แสนโสม
2. เด็กชายอรรถนนท์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิดากาญจน์  ลีจันทึก
2. เด็กหญิงทิภานันท์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางบังอร  สุวรรณพันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวณัชชา  พิมพ์อ่อน
2. นางสาววริสรา  นีระนิตย์
 
1. นางบังอร  สุวรรณพันธ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เพชรนิน
2. เด็กชายวรพล  เหลี่ยมศรี
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันเต็ม
2. เด็กหญิงสุมินตรา  นาถบำรุง
 
1. นางพิมลพร  แพงพุฒ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองใจ
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์