สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  อินทะสร้อย
 
1. นางเมธวีธ์  กุมารสิทธฺ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวศิริลักษณ์  วังวงค์
 
1. นางเมธวีธ์  กุมารสิทธฺ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวศิรินณา  ภูภักดี
 
1. นางพิมลพร  เเพงพุฒ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. นางสาวสโรชา  โฉมเฉลา
 
1. นางสาวนริศรา  อาจวิชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 21 1. นายพงศกร  อุคำ
 
1. นางธีรนุช  ชาวระนอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวุธ  อินผิว
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีสม
3. นางสาวสุริสา  อินผิว
 
1. นางสาวเยาวลักษ์  แสนสุข
2. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา   จันทร์เเสง
2. นางสาวพรรณิกา  ห้วยทราย
3. นางสาววราภรณ์  มหาวงค์
 
1. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ
2. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 -    
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.75 เงิน 17 1. เด็กหญิงยลดา  มหาวงค์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ละครไทย
3. เด็กหญิงสุมิตรา  นามกา
 
1. นางมยุรี  สุนทรส
2. นายวีรชน  พรมสุรินทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.19 ทอง 18 1. นางสาวบุษกร  สุวรรณพันธ์
2. นายมาวิน  ทาสีเพ็ชร
3. นางสาวศิรินันท์  โกกะพันธ์
 
1. นางมยุรี  สุนทรส
2. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายกิตติวัฒน์  มหาวงค์
2. นายเจษบดินทร์  อาจวิชัย
 
1. นางมยุรี  สุนทรส
2. นายวีรชน  พรมสุรินทร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัยศิลป์  วงษ์ศิลป์
2. เด็กชายพนัชกร  ถวิลพรพิพัฒน์
 
1. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายอดิศักด์  แสนโสม
2. เด็กชายอรรถนนท์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวจิราภรณ์  ชมลา
2. นายทินกร  แก้วศรีนวม
3. นางสาวภัชรี  ทองมหา
4. นายวุฒิชัย  เสียงล้ำ
5. นางสาวสุพัฒตา  บุญราศรี
 
1. นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย
2. นางสาวปวีณา  สีมืด
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัชชา  บัญชาเมฆ
2. เด็กหญิงดวงทิพย์  แก้วเกตุพงษ์
3. เด็กชายธีระนัย  แสนโคตร
4. เด็กหญิงวรรณิสา  คำภูษา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินผิว
 
1. นางสาวสวลี  ทาสีเพ็ชร
2. นางสาวปวีณา  สีมืด
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  ซามงค์
2. นายมาวิน  ทาสีเพ็ชร
3. นางสาววลินดา  ทองคำ
4. นางสาวศิรินันท์   โกกะพันธ์
5. นางสาวเจนจิรา  โฉมเฉลา
 
1. นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย
2. นางมยุรี  สุนทรส
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.125 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคงเพชร  พุทธพันธ์
2. นางสาวดาราวดี  อุ่นดี
3. นางสาวปานตะวัน  พุทธพันธ์
4. นายฤทธิ์เกียรติ  ขันแข็ง
5. นายไมตรี  ขุนโทนิล
 
1. นายวัฒน์สุคนธ์  อาจวิชัย
2. นายวีระชน  พรมสุรินทร์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 22 1. นายธีรศักดิ์  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  แสนโสม
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิ์น้ำคำ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง 6 1. นางสาวณัฎชยา  บุรัตน์
2. นายวัชรินทร์  เหลี่ยมศรี
 
1. นางทัศนีย์  ฤทธิ์น้ำคำ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  แสนสุข
2. เด็กหญิงสุจิตรตรา  คนหาญ
 
1. นายสมาน  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สุจารี
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 16 1. นางสาวญาสุมินทร์  ศรีกระหวัน
2. นางสาวพรรณฑิภา  มหาวงค์
 
1. นายสมาน  ฤทธิ์น้ำคำ
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สุจารี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงอัญธิกา  เหมือนงาม
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 15 1. นางสาวมณีนุช  คนเพียร
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงจินตนา  ไชยแสง
 
1. นางนิตติยา  ชาญเฉลิม
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิดากาญจน์  ลีจันทึก
2. เด็กหญิงทิภานันท์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางบังอร  สุวรรณพันธ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวณัชชา  พิมพ์อ่อน
2. นางสาววริสรา  นีระนิตย์
 
1. นางบังอร  สุวรรณพันธ์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงมลทิรา  แสนสุข
2. เด็กหญิงรจนา  ห้องเเซง
3. เด็กหญิงศศิธร  ไตรยวงค์
 
1. นางเมธวีธ์  กุมารสิทธิ์
2. นางพิมลพร  แพงพุฒ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวปนัดดา  คำทอง
2. นางสาวพิชญานิน  โคตรลุย
3. นางสาวอมรรัตน์  ทองสว่าง
 
1. นางพิมลพร  แพงพุฒ
2. นางสาวนริศรา  ชุมศรี
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เพชรนิน
2. เด็กชายวรพล  เหลี่ยมศรี
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฉัตรเพชร  สุริยวงค์
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันเต็ม
2. เด็กหญิงสุมินตรา  นาถบำรุง
 
1. นางพิมลพร  แพงพุฒ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองใจ
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปณิธาน  เสนานาค
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติวินท์  รักบุญ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทับเรือง
 
1. นายปริญญา  แสนสุภา
2. นางสาวนริศรา  ชุมศรี
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายนันทวัธ  วังวงค์
2. นายสุรศักดิ์  โคสะสุ
 
1. นายปริญญา  แสนสุภา
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงนริศรา  ปัททุม
2. เด็กหญิงสุติภรณ์  นันทราช
 
1. นายปริญญา  แสนสุภา
2. นางสาวนริศรา  ชุมศรี
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษณา  พันธ์ศร
2. เด็กหญิงมัทนา  อินผิว
 
1. นายปริญญา  แสนสุภา
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาววนัดดา  ศรีมหาวงค์
2. นางสาวสุภารัตน์  คนคล่อง
 
1. นายปริญญา  แสนสุภา
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 1. นายปณิธาน  เสนานาค
2. นายหิรัญ  ศรีวะรมย์
 
1. นายปริญญา  แสนสุภา
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รสจันทร์
2. เด็กหญิงภารุณี  อินผิว
3. เด็กหญิงวรัญชญา  รักบุญ
4. เด็กชายวิระชัย  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงศศิธร  คนหาญ
6. เด็กหญิงศิรินญา  ศรีหาวงค์
 
1. นางดาราวัลย์  วังวงค์
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สุจารี
3. นางสาวปวีณา  สีมืด
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   นาอุดม
2. เด็กชายตรงสิทธิ์  ห้วยทราย
3. เด็กชายเจษฎา  พุทธพันธ์
 
1. นายเฉลิมชัย  ชาญเฉลิม
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรเพชร  สุริยวงค์
2. นายณัฐวุฒิ  บัญชาเมฆ
3. นางสาวพรราตรี  ลิขิตกาญจญ์
 
1. นายเฉลิมชัย  ชาญเฉลิม
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรนิภา  ยืนยง
 
1. นางสาวปุณยาพร  ผิวขำ