สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 10 1. เด็กหญิงมนัญชนก  กลางประพันธ์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวอนันตญา  ไตรยวงค์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.16 ทอง 5 1. เด็กหญิงญาณิศา  อินอ่อน
2. เด็กหญิงศกลรัตน์  พันธ์ชัยโย
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  เสียงหวาน
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
2. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัฐติยา  จันปุ่ม
2. นางสาวสุภิดา  คนซื่อ
3. นางสาวอัจฉริยา  อาจวิชัย
 
1. นายบุญสง่า  กลางประพันธ์
2. นางสถาพร  ชาวนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติยากร  ไชยายงค์
2. เด็กหญิงตรียาภรณ์  คนซื่อ
 
1. นายกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
2. นายไพรวรรณ์  บุษบงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐสุดา  ช่อมะลิกุล
2. นางสาวภารดี  อาจวิชัย
 
1. นายไพรวรรณ์  บุษบงค์
2. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุญชรีพร  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงสิรนัดดา  อาจวิชัย
3. เด็กหญิงแพรฟ้า  วรรณเสริฐ
 
1. นายธนู  วรรณเสริฐ
2. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธิวดี  โสธรารังษี
 
1. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจุฬารัตน์  น้อยทรง
2. นางสาวดารุณี  แข็งแรง
3. นางสาวธิดารัตน์  อาจวิชัย
 
1. นายประเสริฐ  พูลผล
2. นายสิมมา  กลางประพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 1. นางสาวพิมพิกา  อายุวัฒน์
2. นายเกริกพงศ์  แสนสุข
3. นางสาวเปรมปรีดิ์  กลางประพันธ์
 
1. นายประเสริฐ  พูลผล
2. นางสาวนุชติยา  ยอดยศ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปัททุม
2. เด็กหญิงปนัดดา  สักการี
3. เด็กชายเจษฎาพร  แสนโคตร
 
1. นายไพศาล  วงค์กระโซ่
2. นายถนอม  น้อยทรง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.43 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิระนันท์  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  จันปุ่ม
3. เด็กหญิงศุภัสษร  คำทวี
 
1. นางวัจนา  ยอดอินทร์
2. นางสาวนุชติยา  ยอดยศ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.29 ทอง 14 1. นางสาวนัทวรรณ  โนลีรัตน์
2. นางสาวลลิตา  จันปุ่ม
3. นางสาวสุสิดา  อาจวิชัย
 
1. นางวัจนา  ยอดอินทร์
2. นางสาวนุชติยา  ยอดยศ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคริสมาศ  วังคะฮาต
2. นางสาวชลิตา  ทุ่นทอง
3. นางสาวณัฐนี  กลางประพันธ์
4. นางสาวปรางวิลัย  ศรีคราม
5. นางสาวมนฑิตา  กลางประพันธ์
 
1. นายวิชิต  สุวรรณไตรย์
2. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.1 ทอง 12 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  นาโสก
2. เด็กหญิงพรธิตา  สุวรรณไตรย์
3. เด็กหญิงพัชราภา  นันทราช
4. เด็กชายศุภณัฐ  ปัททุม
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ปัททุม
 
1. นางสุธีรา  คันศร
2. นางวาที  วังคะฮาต
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.83 ทอง 6 1. นางสาวจารุวรรณ  คล่องดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ดีดวงพันธ์
3. นางสาวธัญชนก  น้อยทรง
4. นางสาวมนทิพย์  วังวงค์
5. นางสาววลัยรัตน์  ปัททุม
 
1. นางวาที  วังคะฮาต
2. นางสุธีรา  คันศร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวกรกนก  สารมานิตย์กุล
2. นางสาวทิพรัตน์  น้อยทรง
3. นายปฏิพล  แสนสุข
4. นางสาววรรณวิภา  อาจวิชัย
5. นางสาวสุดารัตน์  จันทชาติ
 
1. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
2. นางสุธีรา  คันศร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 1. เด็กชายชลสิทธิ์  อาจวิชัย
 
1. นางธนภรณ์  ไวนิยมพงศ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นางสาวเปรมฤดี  อุปัญญ์
 
1. นายพิรมณ์  คนซื่อ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวภูมิ  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงนริศรา  คุรุภัณฑ์
 
1. นางกุสุมาลย์  วังคะฮาต
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.05 ทอง 11 1. นางสาวกัญญามาศ  สุวรรณไตรย์
2. นายธนามร  จันพุฒ
 
1. นางกุสุมาลย์  วังคะฮาต
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนารดี  บุราณ
2. นางสาวปรารถนา  ปัททุม
3. นางสาวรวิวรรณ  กลางประพันธ์
4. นางสาววนิดา  ละครไทย
5. นางสาววาทิยา  แก้วศรีนวม
6. นางสาววาสนา  นครชัย
7. นางสาวศรสวรรค์  วงค์สุเพ็ง
8. เด็กหญิงสุลัดดา  น้อยทรง
9. นางสาวอินทุอร  นามเหลา
10. นางสาวอุไรวรรณ  จำปา
 
1. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
2. นายวิชิต   สุวรรณไตรย์
3. นางธนภรณ์  ไวนิยมพงศ์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วศรีนวม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  บุญทวีสุข
3. เด็กหญิงชไมพร  แสนโคตร
4. นายณัฐการณ์  จันปุ่ม
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   สอนสกุล
6. เด็กหญิงตติยาภรณ์  สุนทรส
7. เด็กหญิงทิพย์สุดา  จันปุ่ม
8. เด็กชายธนาวุฒิ  แสนสุข
9. เด็กหญิงปิยะดา  แสนโคตร
10. เด็กชายพลวัฒน์  แสนสุข
11. นายวัชรพงษ์  สาวัง
12. เด็กหญิงศาธินี  วัตรสังข์
13. เด็กหญิงอรัญญ่า  แสนสุข
14. นายอัครวินท์  อุคำ
15. เด็กชายเอนก  แสนสุข
 
1. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
2. นางนภามาศ  แสนโคตร
3. นายวีระศักดิ์  อาจวิชัย
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงนัฐนารี  จันปุ่ม
2. เด็กหญิงปัทมราช  ราชริวงศ์
 
1. นายสุบิน  ไทยวงค์
2. นายสุดกาน  กลางประพันธ์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง 10 1. นางสาวกิ่งแก้ว  บุญจันทร์
2. นางสาวนาตยา  เหล่าถาวร
 
1. นายวีระศักดิ์  อาจวิชัย
2. นางนภามาศ  แสนโคตร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดัสกร  สุพรรณโมกข์
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แสนสุข
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนินท์ธา  วงค์นารี
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรานติยา  ศิริชัยวัฒนกุล
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายณพวัฒน์  จันปุ่ม
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 6 1. นางสาวอภิศิริ  อาจวิชัย
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยยงค์
2. นายพจน์พงษ์  แสนโคตร
3. นายอดิศร  ปัททุม
 
1. นายกิมยานนท์  วังคะฮาต
2. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายสุธาวัชร์  ปานเงิน
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวจานุรัตน์  อินอ่อน
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตพล  อุปัญญ์
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรวิษฎา  แสนโคตร
 
1. นางดวงสมร  ไตรยวงค์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติรัตน์  หนันเมาผาง
 
1. นางสาวกนิฏฐา  กลางประพันธ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  กลางประพันธ์
 
1. นางจงกล  ใจบุญ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจิตรา  เสียงหวาน
 
1. นางนงเยาว์  ชุติมันตานนท์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  คนซื่อ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  ไตรยวงค์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ป้อมหิน
4. เด็กหญิงสุพรรษา  จะยันรัมย์
5. เด็กชายไกรวิชญ์  นามศรี
 
1. นางอ่อนดี  วรรณเสริฐ
2. Mrs.Melcha  E.Motia
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  บางจาก
2. นางสาวกมลวรรณ  สุวรรณไตรย์
3. นายชัชชัย  จันเต็ม
4. นางสาวต้องตา  กลางประพันธ์
5. นายศุภวิชญ์  จันปุ่ม
 
1. นางดวงสมร  ไตรยวงค์
2. นายอิสราวุธ  จันปุ่ม
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงดุสิตา  ศรีชัย
 
1. นางเชาวนี  อุปัญญ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชกุล  น้อยทรง
 
1. MissHuang  Hui Qiong
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  สุวรรณไตรย์
2. นายณัฐภัทร  ขจรฤทธิ์
3. นายดุลยวัฒน์  แซ่พุย
4. นายบุรินทร์  สมฤทธิ์
5. นายศิริชาติ  อาจวิชัย
6. นายสรศักดิ์  อาจวิชัย
7. นายเกียรติธนา  ผิวขำ
8. เด็กชายเอกรัฐ  ลีโคตร
 
1. นายประจิม  วังคะฮาต
2. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
3. นายพิรมณ์  คนซื่อ
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรวิชญ์  อาจวิชัย
2. นางสาวณัฐกานต์  แสนโคตร
3. นายณัฐกิตติ์  นาโสก
4. นายณัฐพงษ์  นามธรรม
5. นางสาวสุรีย์รัตน์  เสียงหวาน
6. นายไชยยา  จันประทัด
 
1. นายประจิม  วังคะฮาต
2. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
3. นายพิรมณ์  คนซื่อ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.6 ทอง 5 1. นางสาวณัฐธิดา   แสนโคตร
2. นางสาวปิยะนันท์  อาจวิชัย
3. นางสาวพนิดา  กลางประพันธ์
4. นายภานุมาศ  ภูมิลา
5. นางสาวรัตนาภรณ์  ร้อยเสาร์
6. นางสาวสุพัตรา  จุลัธษเฐียน
7. นางสาวอมรรัตน์  บุรัตน์
8. นางสาวอรอุมา  แก้วศรีนวม
9. นางสาวเขมมิกา  น้อยทรง
10. นายไพโรจน์  ทองใจ
 
1. นายประจิม  วังคะฮาต
2. นางธนภรณ์  ไวนิยมพงศ์
3. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงพนิดา  จำปา
2. เด็กชายภูชาติ  รัตนวงศ์
3. เด็กหญิงมานิตา  คนหาญ
4. เด็กหญิงสุพิชชา  คำโกแก้ว
5. เด็กชายเอกสิทธิ์  จันปุ่ม
 
1. นางภาณิชา  โพธิ์เมือง
2. นาย(ไพรัตน์)นันทฉัตร  นันทศิริ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจินดารัตน์  คนคล่อง
2. นางสาวปวีณา  ภูมิลา
3. นางสาวปิยะมาศ  แสนสุข
4. นางสาววันวิสา  อาจวิชัย
5. นางสาวอนิตา  แสนสุข
 
1. นาย(ไพรัตน์)นันทฉัตร  นันทศิริ
2. นางภาณิชา  โพธิ์เมือง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วังคะฮาต
2. เด็กหญิงปวีณา  กลางประพันธ์
3. เด็กหญิงผกาวดี  ปัตถาทุม
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
2. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  เชี่ยวชาญ
2. นางสาวพนมพร  จูมแพง
3. นางสาวศสิวิภา  วงษ์เจริญ
 
1. นางสถาพร  ชาวนา
2. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณไตรย์
2. เด็กชายโยธาวัฒน์  แสนโคตร
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
2. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูธเนศร์  อาจวิชัย
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
53 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศพล  ปัททุม
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
54 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุธ  ดวงราช
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
55 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิสิทธิ์  อาจวิชัย
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
56 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัฒน์มงคล  สอนสกุล
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แสนสุข
2. เด็กชายชนิกานต์  ไตรยวงค์
 
1. นางภควดี  อาจวิชัย
2. นางสาวศิราณี  กลางประพันธ์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัญชน  แสนโคตร
2. เด็กหญิงอวัชดา  ผ่องแผ้ว
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นายกิติกร  ชุติมันตานนท์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิทยุตม์  ปัททุม
2. นายภาคิล  วังคะฮาต
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นายกิติกร  ชุติมันตานนท์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ์  วงศ์สิริ
2. เด็กชายอุสพงษ์  วิเศษศรี
 
1. นางภควดี  อาจวิชัย
2. นางสาวศิราณี  กลางประพันธ์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  บุษบงค์
2. เด็กชายศิลปวิชญ์  ฤทธิ์น้ำคำ
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นางสาวปริศนา  จันปุ่ม
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชญาภา  อาจวิชัย
2. นางสาวศศิธร  เพ็งนาม
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นางสาวปริศนา  จันปุ่ม
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวบุษบา  หารสุโพธิ์
2. นางสาวภัทรสุดา  เสนาลัย
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นางสาวสุกันยา  พัฒบุปผา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐศาสตร์  ปัททุม
2. นางสาวมณีพลอย  คนคล่อง
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นางสาวจิราพร  คำบัวโคตร
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรวัฒน์  จันเต็ม
2. นายพีระกานต์  คึมยะราช
3. เด็กชายภานุวัฒน์  นาสา
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นายกิติกร  ชุติมันตานนท์
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิริยะนนท์  รานอก
2. นายภัคพล  อาจวิชัย
3. นายศรันย์  แกชวดดง
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นายกิติกร  ชุติมันตานนท์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนฤเบศร์  สุริยวงค์
2. นายปรเมศร์  วิเศษศรี
3. นายอภิสิทธิ์  ดวงแก้ว
 
1. นายประจิม  วังคะฮาต
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นายธีรพล  เงินวิเศษ
2. นายเอกพงษ์  สุวรรณโมก
3. นายไชยา  จูมแพง
 
1. นายสัญญลักษณ์  ปริยัติพงษ์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงพร  ปัททุม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุภา
3. เด็กหญิงธีรนาถ  ปัททุม
 
1. นางอาลัย  จันทร์กระจ่าง
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อินผิว
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  แสนโคตร
3. เด็กหญิงชรีรัตน์  อาจวิชัย
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญฑริกา  ปัททุม
2. นางสาวปาริชาติ  นันทราช
3. นางสาวพิมพ์วดี  ดีรอด
 
1. นางอาลัย  จันทร์กระจ่าง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิชาพันธ์  บุตรทองคำ
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก้วศรีนวม
3. เด็กหญิงปรัช  สลางสิงห์
 
1. นางวนิดา  อาจวิชัย
2. นาย(ไพรัตน์)นันทฉัตร  นันทศิริ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดารัตน์  เสียงหวาน
2. นางสาวมาริสา  แสนสุข
3. นางสาวสุนิสา  นามเหลา
 
1. นางวนิดา  อาจวิชัย
2. นาย(ไพรัตน์)นันทฉัตร  นันทศิริ
 
74 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมาภรณ์  ทองดี
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
75 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยธนา  ผิวขำ
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
76 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนสิทธิ์  ปัททุม
2. เด็กชายพีรวุฒิ  สุวรรณไตรย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนสุข
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
2. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
77 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  อุคำพันธ์
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
78 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  คนคล่อง
 
1. นางวัจนา  ยอดอินทร์
 
79 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมิ่ง  ผาลิวงค์
2. นายวีระเชษฐ์  กลางประพันธ์
 
1. นางภควดี  อาจวิชัย
2. นางสาวศิราณี  กลางประพันธ์