สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.16 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิราณี  พันสีหะ
 
1. นายบุญสง่า  กลางประพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลนิภา  สารทอง
2. เด็กชายรังสิวุฒิ  จันปุ่ม
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  คนหาญ
 
1. นายสิมมา  กลางประพันธ์
2. นางวิภาวิน  รุ่งฤทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 5 1. นางสาวณัฐินี  กลางประพันธ์
2. นางสาวปานฤทัย  แซ่พุย
3. นางสาวมนฑิรา  จันปุ่ม
 
1. นายไพศาล  วงค์กระโซ่
2. นางสาวนุชติยา  ยอดยศ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติมา  กลางประพันธ์
2. เด็กหญิงชฎาภา  รสจันทร์
 
1. นางเปรมฤดี  บุญศรี
2. นางวิภาวิน  รุ่งฤทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายชิโนรส  อุปัญญ์
2. นายศิวเขม  อาจวิชัย
 
1. นายถนอม  น้อยทรง
2. นายไพศาล  วงค์กระโซ่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายพุฒิชัย  ละครไทย
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายวรวุฒิ  กลางประพันธ์
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวมาลีรัตน์  อุทัย
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.14 เงิน 9 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ปัททุม
 
1. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวภัทฐิชา   ตรุพิมาย
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวพรรณิภา  จำปา
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวกนิฏฐา  กลางประพันธ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภักดิ์ภูมิ  อัฐนาค
 
1. นางอ่อนดี  วรรณเสริฐ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายจิรายุ  อายุวัฒน์
2. เด็กชายเทอดเกียรติ  อาจวิชัย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  แช่มชื่น
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  วิเศษศรี
 
1. นางหนึ่งฤทัย  สุวรรณไตรย์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายฉัตรชัย  วังคะฮาต
2. เด็กชายบดินทร์  วังคะฮาต
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นางสาวสายสมร  ดีดวงพันธ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พันผิว
2. เด็กหญิงนาตยา  นันทราช
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พันผิว
 
1. นางอาลัย  จันทร์กระจ่าง
 
18 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติธัช  ไตรยวงค์
2. เด็กชายวรพรต  ทรงพุฒิ
 
1. นางสาวปิยะมล  รัตน์ซื่อจริง
2. นางหนึ่งฤทัย  สุวรรณไตรย์