สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศศิธร  กลางประพันธ์
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาววลัยลักษณ์  ยืนยั่ง
 
1. นางสถาพร  ชาวนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาววีรวรรณ  โต้ชาลี
 
1. นางสถาพร  ชาวนา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์นารี
2. เด็กชายเศรษการ  ทองเฟื่อง
 
1. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
2. นายเวียงสวรรค์  ปัตลา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายธนพงษ์  พูดเพราะ
2. นายพรเทพ  สุพรรณโมกข์
 
1. นายเวียงสวรรค์  ปัตลา
2. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.13 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญเปี่ยม
2. เด็กหญิงศศิภา  ทองดี
3. เด็กชายสหัสวรรษ  บุญศรี
 
1. นางิวิภาวิน  รุ่งฤทธิ์
2. นางเปรมฤดี  บุญศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.15 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงช่อผกา  น้อยทรง
2. เด็กหญิงรักษิณา  น้อยทรง
 
1. นายไชยวรรธน์  พิพัฒน์ยานนท์
2. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายสหสวรรษ  วังคะฮาต
 
1. นางนงเยาว์  ชุติมันตานนท์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพรรณภา  บุญราชสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุภัสสร  กลางประพันธ์
 
1. นางเชาวนี  อุปัญญ์
2. Miss้Huang  Hui Qiong
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวภัชริดา  น้อยทรง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  น้อยทรง
 
1. นางเชาวนี  อุปัญญ์
2. MissHuang  Hui Qiong
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  วิเศษศรี
2. เด็กชายธนพล  อาจวิชัย
 
1. นางนรินทร์ทิพย์  วังคะฮาต
2. นางหนึ่งฤทัย  สุวรรณไตรย์