สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพงศธร  จำปา
2. เด็กชายวาทศิลป์  ปัททุม
 
1. นายไพศาล  วงค์กระโซ่
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นางสาวเสาวนีย์  อุดมโภชน์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  สุวรรณไตรย์