สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.14 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา  เมืองโคตร
2. นางสาวชลดา  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงอัมพร  โพธิสาขา
 
1. นายสุ้ศึก  รูปเหลี่ยม
2. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.86 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญชนก  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปรารถนา  เมืองโคตร
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
2. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 15 1. นางสาวจันทิมา  เมืองโคตร
2. นางสาววรรณกานต์  นามวัน
3. นายวัชระ  เมืองโคตร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
2. นางสาวมินตรา  คำปาน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวพรชิตา  ทุเรียนทอง
2. นางสาวสิริมุกด์  ศรีชมพู
 
1. นางสาวมินตรา  คำปาน
2. นางยุภาลักษณ์  ศรัทธามาก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐานิตา  สุริยวรรณ
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ทวีโคตร
3. เด็กหญิงวรนุช  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงวัลวิษา  เมืองโคตร
5. เด็กหญิงวีนัส  เมืองโคตร
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
2. นายหัฐจักร  ผิวชาว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.14 ทอง 8 1. นางสาวนฤมล  เหล่าบุดสา
2. นางสาวนัทธรวดี  รูปดี
3. นายปรวรรตน์  คนเพียร
4. นางสาววรินทิพย์  ประสมเพชร
5. นางสาววิพามาดี  ใจช่วง
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
2. นางฐาปนีย์  คนเพียร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 23 1. เด็กหญิงประณิตา  เมืองโคตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นิพลรัมย์
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
2. นางฐาปนีย์  คนเพียร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลิ่นผกา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกตุเผือก
 
1. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
2. นายนพรัตน์  ผิวสุวรรณ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 19 1. นางสาววัชรินทร์  แดนพันธ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เผ่าพันธ์
 
1. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
2. นายนพรัตน์  ผิวสุวรรณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นางสาวอาทิตยา  รูปดี
 
1. นายสุรชัย  วังทะพันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคฑากร  เมืองโคตร
2. นายพสิทธิ์  เมืองโคตร
3. นายเจนณรงค์  โงนมะณี
 
1. นายสุรชัย  วังทะพันธ์
2. นางชวันรัตน์  สุอริยพงษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 16 1. นางสาววราภรณ์  สุริยะบุตร
 
1. นายสัมพันธ์  ซาเหลา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภรดา  ผิวขาว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สีแก้ว
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตปาตีร์  มนต์นามอญ
2. เด็กหญิงอัญชัน  เมืองโคตร
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งทิวา  สีเทา
2. นายสุรชาติ  ไชยกิจสุนทร
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  เมืองโคตร
2. เด็กชายฤทธิไกร  โฉมเฉลา
3. เด็กชายเชษฐา  เมืองโคตร
 
1. นางสิวลี  วงษ์โต
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายณัฐพงศ์   เมืองโคตร
2. นายฤทธิไชย  ยาทองไชย
3. นายอาทิตย์  เมืองโคตร
 
1. นางสิวลี  วงษ์โต
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายชาญณรงค์  ใจสุข
2. เด็กชายณัลทวัฒน์  ร่างเจริญ
3. เด็กชายนนธวัช  ใจสุข
 
1. นางสิวลี  วงษ์โต
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวนรีรัตน์  แร่ทอง
2. นางสาวนิภากร  แสนสำราญ
3. นางสาวระพีพรรณ  ว่องไว
 
1. นางสิวลี  วงษ์โต
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  เถาว์วัลดี
2. นายวุฒิชัย  กุลสุทธิ์
3. นายไกรวิทย์  พันธุเสนา
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
2. นางสิวลี  วงษ์โต
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.62 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  ก้องเสียง
2. นางสาวนภัสสร  กุลสุทธิ์
3. นายวรวุฒิ  ขาวกา
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
2. นางสิวลี  วงษ์โต
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชรินรัตน์  เมืองโคตร
2. นางสาวพรรณิภา  หนองแคน
3. นายยุทธนา  หนักแน่น
 
1. นางสิวลี  วงษ์โต
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์