สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  คนฟู
 
1. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.5 เงิน 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงอนุสรา  กุลสุทธิ์
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
2. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวพิชชาอร  ดีสี
 
1. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงค์ประพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ใจสุข
3. เด็กหญิงอินทิรา  พาลึก
 
1. นายสู้ศึก  รูปเหลี่ยม
2. นางรัตนา  ผิวขาว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชวาลาพร  กะการดี
2. นางสาววัชรีกร  เนาคำแพง
3. นางสาวศุุภิสรา  รุ่งโรจน์ธวัชกิจ
 
1. นางสาวมินตรา  คำปาน
2. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เศรษฐศึกษา
2. เด็กชายศุภษร  ศรีหนองคุ้ม
 
1. นายสู้ศึก  รูปเหลี่ยม
2. นางยุภาลักษณ์  ศรัทธามาก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.66 เงิน 18 1. เด็กหญิงนาตยา  เมืองโคตร
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. นางสาวพิชามญช์  เมืองโคตร
 
1. นายสัมพันธ์  ซาเหลา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.5 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาพัชร  อระบุตร
 
1. นางสาวLiu  Xie
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธนาธิป  ศรีประทุมภรณ์
2. เด็กชายพชร  คนเพียร
3. เด็กหญิงศรีจารวี  มนต์นามอญ
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์