สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสิริภัทร  เพ็งพาศ
 
1. นางสาวชนิดา  แสนสุภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาววนิดา  คำทอง
 
1. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงภคนันท์  จำปา
 
1. นางสาวชนิดา  แสนสุภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. นายอภิสิทธิ์  เมืองโคตร
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ใจสุข
 
1. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
2. นางสาวชนิดา  แสนสุภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 16 1. นางสาวสุดารัตน์  เมืองโคตร
2. นางสาวสุพัตรา  เผ่าพันธ์
 
1. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
2. นางสาวชนิดา  แสนสุภา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวปรียาวรรณ  ร่างเจริญ
 
1. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  พาลึก
2. นางสาวลลิตา  ว่องไว
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
2. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายจีระศักดิ์  ใจช่วง
2. นายปฏิพัทธ์  พาลึก
3. นางสาวปสิชา  คชสีห์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
2. นางสาวมินตรา  คำปาน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.86 ทองแดง 17 1. นางสาวนลินีย์  บุตรทองพิมพ์
2. นางสาวประภัสสร  ศรีหาเวช
3. นางสาวสิริลักษณ์  ใจช่วง
 
1. นางยุภาลักษณ์  ศรัทธามาก
2. นางสาวมินตรา  คำปาน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.85 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เมืองโคตร
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ที่รัก
 
1. นายสุ้ศึก  รูปเหลี่ยม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายพันธกานต์  เมืองโคตร
2. เด็กชายยุทธนัน  ระนา
 
1. นายสุ้ศึก  รูปเหลี่ยม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายต่อเขต  เมืองโคตร
2. เด็กชายพรภพ  พุทธโธเจริญ
3. เด็กชายพิชิต  จิตรอามาตร์
 
1. นายสุรชัย  วังทะพันธ์
2. นางชวันรัตน์  สุอริยพงษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาววริศรา  เมืองโคตร
 
1. นางสาวณัฐภควดี  พันธุ์โพธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายธนากร  เมืองโคตร
2. นางสาวสุนิตา  เมืองโคตร
3. นางสาวอารียา  เมืองโคตร
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์