สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  เมืองโคตร
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.25 เข้าร่วม 9 1. นายชาคริต  รูปดี
2. เด็กหญิงชไมพร  เข็มสุข
3. นางสาวอารยา  ใจสุข
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
2. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนศักดิ์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวณัฐภควดี  พันธุ์โพธิ์