สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสิริภัทร  เพ็งพาศ
 
1. นางสาวชนิดา  แสนสุภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาววนิดา  คำทอง
 
1. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  คนฟู
 
1. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงภคนันท์  จำปา
 
1. นางสาวชนิดา  แสนสุภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. นายอภิสิทธิ์  เมืองโคตร
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ใจสุข
 
1. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
2. นางสาวชนิดา  แสนสุภา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 16 1. นางสาวสุดารัตน์  เมืองโคตร
2. นางสาวสุพัตรา  เผ่าพันธ์
 
1. นางสาวชไมพร  จิตรจักร
2. นางสาวชนิดา  แสนสุภา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  เมืองโคตร
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวปรียาวรรณ  ร่างเจริญ
 
1. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.5 เงิน 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงอนุสรา  กุลสุทธิ์
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
2. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  พาลึก
2. นางสาวลลิตา  ว่องไว
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
2. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยศิริ  จันทร์เสงี่ยม
 
1. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวพิชชาอร  ดีสี
 
1. นายสันติ  จันทร์ศรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.25 เข้าร่วม 9 1. นายชาคริต  รูปดี
2. เด็กหญิงชไมพร  เข็มสุข
3. นางสาวอารยา  ใจสุข
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
2. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นายจีระศักดิ์  ใจช่วง
2. นายปฏิพัทธ์  พาลึก
3. นางสาวปสิชา  คชสีห์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
2. นางสาวมินตรา  คำปาน
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  วงค์ประพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ใจสุข
3. เด็กหญิงอินทิรา  พาลึก
 
1. นายสู้ศึก  รูปเหลี่ยม
2. นางรัตนา  ผิวขาว
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.86 ทองแดง 17 1. นางสาวนลินีย์  บุตรทองพิมพ์
2. นางสาวประภัสสร  ศรีหาเวช
3. นางสาวสิริลักษณ์  ใจช่วง
 
1. นางยุภาลักษณ์  ศรัทธามาก
2. นางสาวมินตรา  คำปาน
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.14 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา  เมืองโคตร
2. นางสาวชลดา  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงอัมพร  โพธิสาขา
 
1. นายสุ้ศึก  รูปเหลี่ยม
2. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชวาลาพร  กะการดี
2. นางสาววัชรีกร  เนาคำแพง
3. นางสาวศุุภิสรา  รุ่งโรจน์ธวัชกิจ
 
1. นางสาวมินตรา  คำปาน
2. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.86 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญชนก  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงปรารถนา  เมืองโคตร
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
2. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง 15 1. นางสาวจันทิมา  เมืองโคตร
2. นางสาววรรณกานต์  นามวัน
3. นายวัชระ  เมืองโคตร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โต้ชาลี
2. นางสาวมินตรา  คำปาน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เศรษฐศึกษา
2. เด็กชายศุภษร  ศรีหนองคุ้ม
 
1. นายสู้ศึก  รูปเหลี่ยม
2. นางยุภาลักษณ์  ศรัทธามาก
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวพรชิตา  ทุเรียนทอง
2. นางสาวสิริมุกด์  ศรีชมพู
 
1. นางสาวมินตรา  คำปาน
2. นางยุภาลักษณ์  ศรัทธามาก
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.85 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เมืองโคตร
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ที่รัก
 
1. นายสุ้ศึก  รูปเหลี่ยม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 1. เด็กชายพันธกานต์  เมืองโคตร
2. เด็กชายยุทธนัน  ระนา
 
1. นายสุ้ศึก  รูปเหลี่ยม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐานิตา  สุริยวรรณ
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ทวีโคตร
3. เด็กหญิงวรนุช  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงวัลวิษา  เมืองโคตร
5. เด็กหญิงวีนัส  เมืองโคตร
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
2. นายหัฐจักร  ผิวชาว
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.14 ทอง 8 1. นางสาวนฤมล  เหล่าบุดสา
2. นางสาวนัทธรวดี  รูปดี
3. นายปรวรรตน์  คนเพียร
4. นางสาววรินทิพย์  ประสมเพชร
5. นางสาววิพามาดี  ใจช่วง
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
2. นางฐาปนีย์  คนเพียร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.66 เงิน 18 1. เด็กหญิงนาตยา  เมืองโคตร
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 23 1. เด็กหญิงประณิตา  เมืองโคตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นิพลรัมย์
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
2. นางฐาปนีย์  คนเพียร
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลิ่นผกา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกตุเผือก
 
1. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
2. นายนพรัตน์  ผิวสุวรรณ
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 19 1. นางสาววัชรินทร์  แดนพันธ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เผ่าพันธ์
 
1. นางรัตนา  ผิวสุวรรณ
2. นายนพรัตน์  ผิวสุวรรณ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นางสาวอาทิตยา  รูปดี
 
1. นายสุรชัย  วังทะพันธ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายต่อเขต  เมืองโคตร
2. เด็กชายพรภพ  พุทธโธเจริญ
3. เด็กชายพิชิต  จิตรอามาตร์
 
1. นายสุรชัย  วังทะพันธ์
2. นางชวันรัตน์  สุอริยพงษ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคฑากร  เมืองโคตร
2. นายพสิทธิ์  เมืองโคตร
3. นายเจนณรงค์  โงนมะณี
 
1. นายสุรชัย  วังทะพันธ์
2. นางชวันรัตน์  สุอริยพงษ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุนิตา  เมืองโคตร
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนศักดิ์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวณัฐภควดี  พันธุ์โพธิ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาววริศรา  เมืองโคตร
 
1. นางสาวณัฐภควดี  พันธุ์โพธิ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. นางสาวพิชามญช์  เมืองโคตร
 
1. นายสัมพันธ์  ซาเหลา
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.33 ทอง 16 1. นางสาววราภรณ์  สุริยะบุตร
 
1. นายสัมพันธ์  ซาเหลา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.5 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาพัชร  อระบุตร
 
1. นางสาวLiu  Xie
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงศุภรดา  ผิวขาว
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สีแก้ว
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตปาตีร์  มนต์นามอญ
2. เด็กหญิงอัญชัน  เมืองโคตร
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งทิวา  สีเทา
2. นายสุรชาติ  ไชยกิจสุนทร
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
44 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายธนาธิป  ศรีประทุมภรณ์
2. เด็กชายพชร  คนเพียร
3. เด็กหญิงศรีจารวี  มนต์นามอญ
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายธนากร  เมืองโคตร
2. นางสาวสุนิตา  เมืองโคตร
3. นางสาวอารียา  เมืองโคตร
 
1. นางสาวพรรณิการ์  เมืองโคตร
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  เมืองโคตร
2. เด็กชายฤทธิไกร  โฉมเฉลา
3. เด็กชายเชษฐา  เมืองโคตร
 
1. นางสิวลี  วงษ์โต
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายณัฐพงศ์   เมืองโคตร
2. นายฤทธิไชย  ยาทองไชย
3. นายอาทิตย์  เมืองโคตร
 
1. นางสิวลี  วงษ์โต
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายชาญณรงค์  ใจสุข
2. เด็กชายณัลทวัฒน์  ร่างเจริญ
3. เด็กชายนนธวัช  ใจสุข
 
1. นางสิวลี  วงษ์โต
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวนรีรัตน์  แร่ทอง
2. นางสาวนิภากร  แสนสำราญ
3. นางสาวระพีพรรณ  ว่องไว
 
1. นางสิวลี  วงษ์โต
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  เถาว์วัลดี
2. นายวุฒิชัย  กุลสุทธิ์
3. นายไกรวิทย์  พันธุเสนา
 
1. นายหัสวิชัย  เมืองโคตร
2. นางสิวลี  วงษ์โต
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.62 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  ก้องเสียง
2. นางสาวนภัสสร  กุลสุทธิ์
3. นายวรวุฒิ  ขาวกา
 
1. นายอภิชาติ  ปากดี
2. นางสิวลี  วงษ์โต
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชรินรัตน์  เมืองโคตร
2. นางสาวพรรณิภา  หนองแคน
3. นายยุทธนา  หนักแน่น
 
1. นางสิวลี  วงษ์โต
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์