สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณปริยา  พ่อวงษ์
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนเพียร
 
1. นางสาวอุทิน  ใจมั่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณภัฎฬฎา  กองกมล
 
1. นางสาวอุทิน  ใจมั่น
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  รื่นภาคเดช
2. เด็กหญิงณัฐญา  บุตรดีวงศ์
3. เด็กหญิงปิยะดา  แท่งทอง
 
1. นางสาวอุทิน  ใจมั่น
2. นางสาววนิดา  ไชยเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คล่องดี
2. เด็กหญิงพาขวัญ  คล่องดี
 
1. นางไพบูลย์  เหมือนสีเลา
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาธุชาติ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสายธาร  สอดศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  รูปคม
3. นายเอกพล  สมุทร
 
1. นางศิริพร  สุวรรณไตรย์
2. นางประภาศรี  พรทอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.12 ทอง 10 1. นางสาวกมลรัตน์  คล่องดี
2. นายณรังสรรค์  คนตรง
3. นางสาวปิยะวดี  สุวรรณไตรย์
 
1. นางเกษร  รัชอินทร์
2. นางดวงรักษ์  บรรจง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายชุติพันธ์  บรรจง
2. นายสุกฤษฎิ์  บุตรดีวงศ์
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
2. นายพนอม  รัชอินทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 16 1. นางสาวกัณฑิกา  ใจมั่น
2. นางสาวสุนิสา  สิงห์ขันธ์
3. นางสาวสุพรรษา  น้อยสวัสดิ์
4. นางสาวเฟื่องลดา  ยืนยั่ง
 
1. นายสมนึก  อ่อนแสง
2. นายสถาพร  อ่อนโนนเขวา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณมงคล
2. เด็กหญิงจินดา  คำมูล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชฎาภร  หมอกวงษ์
4. เด็กหญิงศิริมุกดา  คลื้มค้างพลู
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีหาวงศ์
 
1. นายสมนึก  ิอ่อนแสง
2. นายสมประสงค์  อ่อนแสง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.57 ทอง 10 1. นางสาวชไมพร  ยืนยั่ง
2. นางสาวบุญนำ  ไขแสง
3. นางสาวพรนภา  คนขยัน
4. นางสาวหัสทยา  พงษ์จิตภักดิ์
5. นางสาวอุมาพร  ชาวนา
 
1. นายสมนึก  อ่อนแสง
2. นายสมประสงค์  อ่อนแสง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.625 ทอง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  พันธ์พรม
2. นายกีรติกานท์  เสียงเพราะ
3. นายธนาวุฒิ  ภูมิลา
4. นายพันธกานต์  รัตนวงศ์
5. นางสาวภาวริน  เอี่ยมประเสริฐ
 
1. นายแทนไท  สุวรรณไตรย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษรา  โลนะลุ
 
1. นายเชวงศักดิ์  บรรจง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเมฆินทร์  โคตรพัฒน์
 
1. นายเชวงศักดิ์  บรรจง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงรักษ์ธิดาภัณฑ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายศุภกิจ  เพชรชนากร
 
1. นางมาลินี  กลางประพันธ์
2. นางสุมาลัย  ผิวขำ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 10 1. นายกฤติกร  สุระเสียง
2. นางสาวศิริรัตน์  อินทร์แจ้ง
 
1. นางมาลินี  กลางประพันธ์
2. นางสุมาลัย  ผิวขำ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  วังพยนต์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ตรีพาทย์
3. นางสาวธารทอง  สุขรี่
4. นางสาวธิภาวรรณ  สุภาพันธ์
5. นางสาวนางสาววราทิพย์  คนขยัน
6. นางสาวพรนิภา  คนขยัน
7. นางสาวรัชนี  สีดา
8. นางสาวศิรินญา  ปัทวงศ์
9. นางสาวอรปรียา  ศรีลารัก
10. นางสาวอรวรรณ  จันทาทร
 
1. นายสมนึก  อ่อนแสง
2. นายสถาพร  อ่อนโนนเขวา
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 14 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ภูล้นแก้ว
2. นางสาวรติยากร  เทียมไธสง
 
1. นายพรชัย  ขันศรี
2. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวมณีรัตน์  คนเพียร
2. นางสาวสุณัชฎา  แก้วศรี
 
1. นายพรชัย  วังคะฮาต
2. นายวชิระ  เหมือนสีเลา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายุสุริยะ  จิตวงษ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  คนกล้า
 
1. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  พันธ์วงศ์
 
1. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 6 1. นายภูบดินทร์  ศรีสาพันธ์
2. นางสาววรางคณางค์  บุตรดีวงศ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  แสงจันดา
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
2. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลวัต  พานวัน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกัมปนาท  ไวว่อง
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชนันท์  บับพาน
2. นายณัฎฐกิตต์  พุทธา
3. นายณํฐวุฒิ  อุปแก้ว
4. เด็กชายธนวัฒน์  เบญมาตย์
5. เด็กชายรักษิต  อวิรุทธพาณิชย์
 
1. นายจำรัก  สุวรรณไตรย์
2. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนทัต  แก้วดี
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายเกียรติชัย  อาจหาญ
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพัตรา  สุขรี่
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายสุรยุทธ  แสนสุข
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์  ผิวขำ
 
1. นางสาวปณพร  สุวรรณไตรย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งศิริกาญจน์  โกศลศักดิ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวชไมพร  ยืนยั่ง
 
1. นางสาวปณพร  สุวรรณไตรย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวปิยะณัฐ  บับพาน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภัสสร  คนขยัน
 
1. นางอุุลิยา  ศรีบุรมย์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. เด็กชายชัยธวัช  คนขยัน
2. เด็กหญิงธนพรรณ  เนินทราย
3. เด็กชายอินทร์ธร  พรรณา
4. เด็กชายไพรวัลย์  รูปเหมาะ
 
1. Mr.Ernest Rey  Salarza
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวตรงกมล  มีธรรม
2. นายธนากร  สุวรรณกูฎ
3. นายนนทวัฒน์  พันธ์ทอง
4. นางสาวนวกชมล  กุลวงศ์
5. นางสาวมินตรา  ผิวผ่อง
 
1. Mr.Ernest Rey  Salarza
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. นางสาววนิดา  ชนะพันธ์
 
1. นางปณพร  สุวรรณไตรย์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  มั่นทับ
2. นางสาววัชรา  พรรณา
 
1. นางอุษา  หอมสุดใจ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุลิดา  ทาคำห่อ
2. นายนพชัย  ใจมั่น
3. นางสาวปิยะนุช  ศรีปราช
4. นายพงศกร  รอบคอบ
5. นางสาวสุพิชญา  วุ่นพ่วน
6. นางสาวสุภาพร  ผิวผ่อง
7. นางสาวอทิตยา  สมสวาท
8. นางสาวอนัญพร  ประดับพันธ์
9. นางสาวอาภรณ์  อาจวิชัย
10. นางสาวเสาวภา  ประดับพันธ์
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
2. นายสมนึก  อ่อนแสง
3. นางอุษา  บุตรดีวงศ์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรังสฤษฎ์  รูปเหมาะ
2. เด็กชายสิทธิพล  ตรงดี
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  โคตรพันธ์
 
1. นางนิ่มนวล  รอบรู้
2. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ชาติขูรู
2. นางสาวลิปิการ์  รื่นภาคเดช
3. นางสาวอาภาภัทร  ประหยัด
 
1. นางนิ่มนวล  รอบรู้
2. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงค์โหง่น
2. เด็กหญิงนภาภัทร  แสนโสม
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงตฤณิดา  คนตรง
2. เด็กหญิงวิรงรอง  จิตรานนท์
 
1. นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวประวีณา  ฤทธิวงศ์
2. นายรุ่งโรจน์  อาจหาญ
 
1. นางพิธพร  วงษ์วิรัติ
2. นายพงศกร  พงษ์พันนา
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  นาคผึ่ง
2. เด็กหญิงอภิสรา   สูงเนิน
 
1. นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   คนขยัน
2. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  ไชยทองศรี
 
1. นางพิธพร  วงษ์วิรัติ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายกิตติพงษ์  สลางสิงห์
2. นายณัฐพล  รัตนวงค์
 
1. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ
2. นายพงศกร  พงษ์พันนา
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวขวัญสุดา  โคตรพันธ์
2. นางสาวนิดาวรรณ  รูปเหมาะ
3. นางสาวปรัชญา  ศรีวิใจ
 
1. นางเกษร  รัชอินทร์
2. นางสาววิจิตรา  กุลตังวัฒนา
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภา  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงนุศรา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงศิรดา  สุภาพันธ์
 
1. นางประสพสุข  อุปัญญ์
2. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.25 ทอง 4 1. นางสาวตุลา  รัตนวงค์
2. นายพิทักษ์  ผายพันธ์
3. นางสาวอรญา  ล้ำเลิศ
 
1. นางประสพสุข  อุปัญญ์
2. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์