สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.22 เงิน 10 1. นายศุภโชค  แก่นสำโรง
2. นางสาวสุชิน  กองพลวง
3. นางสาวเสาวภา  จันทพันธ์
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
2. นางสาวจาริณี  วังคะฮาต
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรภา  ศรีแพงมล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โคตรหลักเพชร
3. เด็กชายศุภชัย  ใจคง
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
2. นางสาวทิตย์บังอร  ใจบุญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายรชต  วิริยะภิรัตน์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ผิวขำ
 
1. นายฉินกานจะนะ  เชื้อคนแข็ง
2. นายอนันต์  อาจวิชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายอัครเดช  คล่องดี
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นายภัควัฒน์  รัดสีหา
 
1. นายไพรวรรณ  ผิวขำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงทัณทิกา  สิริพัฒน์
3. เด็กหญิงวรรณศิกานต์  กำประโคน
 
1. นายวรวุฒิ  ปุณขันธ์
2. นางวไลลักษณ์  ขันศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวจุฬารัตน์  เทพวงษา
2. นายพีระพล  คูรัมย์
3. นางสาวเกศรา  บรรจง
 
1. นางดวงรักษ์  บรรจง
2. นางมยุรี  สิงห์โต
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คล่องดี
2. เด็กหญิงวัลชิดา  กลั่นมา
3. เด็กหญิงอรญา  สมบุตร
 
1. นางสาวเชื่อมศิริ  ศักดิ์ดาวงศ์
2. นายวไลลักษณ์  ขันศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.75 เงิน 7 1. นายกริช  บุญญาพิทักษ์
2. นางสาวขวัญเรือน  สินทรัพย์
3. นางสาวประภากร  บรรจง
 
1. นางสาวพรทิพย์  อาจวิชัย
2. นางมยุรี  สิงห์โต
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายฉัตรมงคล  ศรีโยหะ
2. นายสัภยา  ตรงดี
3. นายไวทยา  สมเสนตระกูล
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
2. นายพนอม  รัชอินทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงชฎามินทร์  อินทุใส
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมดี
3. เด็กหญิงวรศุลี  งามมณีรัตน์
 
1. นางอุษา  บุตรดีวงศ์
2. นางสาวระวีวรรณ  อัครวรรณ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติพงษ์  รอบคอบ
2. เด็กหญิงเปรมปรีดา  ใจบุญ
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
2. นายชูศักดิ์  อินทร์ภูวา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทนา  คนเพียร
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาววิยะดา  ศรีหาวงศ์
 
1. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวสุทธิรัตน์  อรเพชร
 
1. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.13 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาจหาญ
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายเอกชัย  ขัตติยะวงษ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรัญญา  มิคราช
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวนลิตา  สุภาพันธ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายนพพล  สีดา
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  รัชอินทร
 
1. นางอุุลิยา  ศรีบุรมย์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.33 เงิน 18 1. นางสาวดลยา  บุญมี
 
1. นางสาวมยุรา   เมืองฮาม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยืนนาน
 
1. นายไพรวรรณ  ผิวขำ
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิวพร  บับพาน
 
1. นายไพรวรรณ  ผิวขำ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายสมประสงค์  สอดศรี
2. เด็กชายอานุต  บุตรดีวงศ์
 
1. นางพิธพร  วงษ์วิรัติ
2. นายชัชวาล  สุวรรณไตรย์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวปนิตา  เสียงเพราะ
2. นางสาวสุทัศศา   บรรจง
 
1. นางสาวฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐภร  บุตรคำโชติ
2. เด็กหญิงธิติยากร  ศรีสุภา
 
1. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ
2. นายชัชวาล  สุวรรณไตรย์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ใจมั่น
2. เด็กหญิงประภัสสร  เทพวงษา
 
1. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ
2. นางพิธพร  วงษ์วิรัติ
 
29 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุลาวรรณ  สมคะเณย์
2. เด็กหญิงวิภาพร  อาจหาญ
3. เด็กหญิงศิริพร  บรรจง
 
1. นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์
2. นายชัชวาล  สุวรรณไตรย์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 1. นายกีรติกานท์  เสียงเพราะ
2. นายพันธกานต์  รัตนวงศ์
 
1. นายพงศกร  พงษ์พันนา
2. นายพงษ์ศกร  สุวรรณไตรย์