สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวรัตนา  อาจหาญ
 
1. นางพูนสิริ  อินทร์ภูวา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวรัตน์ติยา  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวณัฐกิตติ์   กุลสิทธิ์
2. นางสาววรางคณางค์  รัตนวงศ์
 
1. นางไพบูลย์  เหมือนสีเลา
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาธุชาติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาววิภารัตน์  เนินทราย
 
1. นายไพรวรรณ  ผิวขำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายชินดนัย  วิริยะภิรัตน์
2. นายวิษณุ  ศรีสาพันธุ์
 
1. นางศิริพร  สุวรรณไตรย์
2. นายฉินกานจะนะ  เชื้อคนแข็ง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.74 ทองแดง 12 1. เด็กชายชวดล  บรรจง
2. เด็กชายนัฐวัฒน์  ทำนุ
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติพล  กุลวงศ์
2. เด็กชายปราการ  กำประโคน
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายกัมปนาท  ไวว่อง
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.13 ทองแดง 8 1. เด็กชายกิติศักดิ์  โคตรสุโพธิ์
2. เด็กชายฤทธิพร  คนขยัน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พลช่วย
2. เด็กหญิงวริศรา  พยอม
3. เด็กหญิงอัญธิกา  อาจหาญ
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
2. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายดนัย  อุปลา
 
1. นายวีระศักดิ์  คงจันทร์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงบุญทริกา  คล่องดี
 
1. นางมยุรา  เมืองฮาม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ขันตี
 
1. นางสุเทีวี  กลางประพันธ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวกัลยา  วงคะสุ่ม
 
1. นางสุเทวี   กลางประพันธ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นางสาวอาทิตยา  อินอ่อน
 
1. นางสาวปณพร  สุวรรณไตรย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วิสุเวส
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สลางสิงห์
 
1. นางอุษา  หอมสุดใจ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวอัจฉราพร  กุลวงค์
 
1. นางสาวมยุรา  เมืองฮาม
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นายจตุรงค์  ภูมิลา
2. นายไพศาล  แก้ววิลัย
 
1. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ