สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสุรเดช  ไชยฤทธิ์
 
1. นางพูนสิริ  อินทร์ภูวา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นางสาวรัตนา  อาจหาญ
 
1. นางพูนสิริ  อินทร์ภูวา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณปริยา  พ่อวงษ์
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวรัตน์ติยา  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนเพียร
 
1. นางสาวอุทิน  ใจมั่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณภัฎฬฎา  กองกมล
 
1. นางสาวอุทิน  ใจมั่น
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  รื่นภาคเดช
2. เด็กหญิงณัฐญา  บุตรดีวงศ์
3. เด็กหญิงปิยะดา  แท่งทอง
 
1. นางสาวอุทิน  ใจมั่น
2. นางสาววนิดา  ไชยเพชร
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.22 เงิน 10 1. นายศุภโชค  แก่นสำโรง
2. นางสาวสุชิน  กองพลวง
3. นางสาวเสาวภา  จันทพันธ์
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
2. นางสาวจาริณี  วังคะฮาต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คล่องดี
2. เด็กหญิงพาขวัญ  คล่องดี
 
1. นางไพบูลย์  เหมือนสีเลา
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาธุชาติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวณัฐกิตติ์   กุลสิทธิ์
2. นางสาววรางคณางค์  รัตนวงศ์
 
1. นางไพบูลย์  เหมือนสีเลา
2. นางสาวเอื้องฟ้า  สาธุชาติ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนิรมล  เอี่ยมกระจ่าง
 
1. นางสาวทิตย์บังอร  ใจบุญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาววิภารัตน์  เนินทราย
 
1. นายไพรวรรณ  ผิวขำ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรภา  ศรีแพงมล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โคตรหลักเพชร
3. เด็กชายศุภชัย  ใจคง
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
2. นางสาวทิตย์บังอร  ใจบุญ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสายธาร  สอดศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  รูปคม
3. นายเอกพล  สมุทร
 
1. นางศิริพร  สุวรรณไตรย์
2. นางประภาศรี  พรทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายรชต  วิริยะภิรัตน์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ผิวขำ
 
1. นายฉินกานจะนะ  เชื้อคนแข็ง
2. นายอนันต์  อาจวิชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายชินดนัย  วิริยะภิรัตน์
2. นายวิษณุ  ศรีสาพันธุ์
 
1. นางศิริพร  สุวรรณไตรย์
2. นายฉินกานจะนะ  เชื้อคนแข็ง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายอัครเดช  คล่องดี
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นายภัควัฒน์  รัดสีหา
 
1. นายไพรวรรณ  ผิวขำ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.13 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงทัณทิกา  สิริพัฒน์
3. เด็กหญิงวรรณศิกานต์  กำประโคน
 
1. นายวรวุฒิ  ปุณขันธ์
2. นางวไลลักษณ์  ขันศรี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวจุฬารัตน์  เทพวงษา
2. นายพีระพล  คูรัมย์
3. นางสาวเกศรา  บรรจง
 
1. นางดวงรักษ์  บรรจง
2. นางมยุรี  สิงห์โต
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คล่องดี
2. เด็กหญิงวัลชิดา  กลั่นมา
3. เด็กหญิงอรญา  สมบุตร
 
1. นางสาวเชื่อมศิริ  ศักดิ์ดาวงศ์
2. นายวไลลักษณ์  ขันศรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.75 เงิน 7 1. นายกริช  บุญญาพิทักษ์
2. นางสาวขวัญเรือน  สินทรัพย์
3. นางสาวประภากร  บรรจง
 
1. นางสาวพรทิพย์  อาจวิชัย
2. นางมยุรี  สิงห์โต
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายฉัตรมงคล  ศรีโยหะ
2. นายสัภยา  ตรงดี
3. นายไวทยา  สมเสนตระกูล
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
2. นายพนอม  รัชอินทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 15 1. เด็กหญิงชฎามินทร์  อินทุใส
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมดี
3. เด็กหญิงวรศุลี  งามมณีรัตน์
 
1. นางอุษา  บุตรดีวงศ์
2. นางสาวระวีวรรณ  อัครวรรณ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.12 ทอง 10 1. นางสาวกมลรัตน์  คล่องดี
2. นายณรังสรรค์  คนตรง
3. นางสาวปิยะวดี  สุวรรณไตรย์
 
1. นางเกษร  รัชอินทร์
2. นางดวงรักษ์  บรรจง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติพงษ์  รอบคอบ
2. เด็กหญิงเปรมปรีดา  ใจบุญ
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
2. นายชูศักดิ์  อินทร์ภูวา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายชุติพันธ์  บรรจง
2. นายสุกฤษฎิ์  บุตรดีวงศ์
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
2. นายพนอม  รัชอินทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.74 ทองแดง 12 1. เด็กชายชวดล  บรรจง
2. เด็กชายนัฐวัฒน์  ทำนุ
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติพล  กุลวงศ์
2. เด็กชายปราการ  กำประโคน
 
1. นายเสน่ห์  กำประโคน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 16 1. นางสาวกัณฑิกา  ใจมั่น
2. นางสาวสุนิสา  สิงห์ขันธ์
3. นางสาวสุพรรษา  น้อยสวัสดิ์
4. นางสาวเฟื่องลดา  ยืนยั่ง
 
1. นายสมนึก  อ่อนแสง
2. นายสถาพร  อ่อนโนนเขวา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณมงคล
2. เด็กหญิงจินดา  คำมูล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชฎาภร  หมอกวงษ์
4. เด็กหญิงศิริมุกดา  คลื้มค้างพลู
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีหาวงศ์
 
1. นายสมนึก  ิอ่อนแสง
2. นายสมประสงค์  อ่อนแสง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.57 ทอง 10 1. นางสาวชไมพร  ยืนยั่ง
2. นางสาวบุญนำ  ไขแสง
3. นางสาวพรนภา  คนขยัน
4. นางสาวหัสทยา  พงษ์จิตภักดิ์
5. นางสาวอุมาพร  ชาวนา
 
1. นายสมนึก  อ่อนแสง
2. นายสมประสงค์  อ่อนแสง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.625 ทอง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  พันธ์พรม
2. นายกีรติกานท์  เสียงเพราะ
3. นายธนาวุฒิ  ภูมิลา
4. นายพันธกานต์  รัตนวงศ์
5. นางสาวภาวริน  เอี่ยมประเสริฐ
 
1. นายแทนไท  สุวรรณไตรย์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษรา  โลนะลุ
 
1. นายเชวงศักดิ์  บรรจง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเมฆินทร์  โคตรพัฒน์
 
1. นายเชวงศักดิ์  บรรจง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงรักษ์ธิดาภัณฑ์  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายศุภกิจ  เพชรชนากร
 
1. นางมาลินี  กลางประพันธ์
2. นางสุมาลัย  ผิวขำ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.4 ทอง 10 1. นายกฤติกร  สุระเสียง
2. นางสาวศิริรัตน์  อินทร์แจ้ง
 
1. นางมาลินี  กลางประพันธ์
2. นางสุมาลัย  ผิวขำ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  วังพยนต์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ตรีพาทย์
3. นางสาวธารทอง  สุขรี่
4. นางสาวธิภาวรรณ  สุภาพันธ์
5. นางสาวนางสาววราทิพย์  คนขยัน
6. นางสาวพรนิภา  คนขยัน
7. นางสาวรัชนี  สีดา
8. นางสาวศิรินญา  ปัทวงศ์
9. นางสาวอรปรียา  ศรีลารัก
10. นางสาวอรวรรณ  จันทาทร
 
1. นายสมนึก  อ่อนแสง
2. นายสถาพร  อ่อนโนนเขวา
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 14 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ภูล้นแก้ว
2. นางสาวรติยากร  เทียมไธสง
 
1. นายพรชัย  ขันศรี
2. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวมณีรัตน์  คนเพียร
2. นางสาวสุณัชฎา  แก้วศรี
 
1. นายพรชัย  วังคะฮาต
2. นายวชิระ  เหมือนสีเลา
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทนา  คนเพียร
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายุสุริยะ  จิตวงษ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  คนกล้า
 
1. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาววิยะดา  ศรีหาวงศ์
 
1. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  พันธ์วงศ์
 
1. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายกัมปนาท  ไวว่อง
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวสุทธิรัตน์  อรเพชร
 
1. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.13 ทองแดง 8 1. เด็กชายกิติศักดิ์  โคตรสุโพธิ์
2. เด็กชายฤทธิพร  คนขยัน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.13 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาจหาญ
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายเอกชัย  ขัตติยะวงษ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พลช่วย
2. เด็กหญิงวริศรา  พยอม
3. เด็กหญิงอัญธิกา  อาจหาญ
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
2. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 6 1. นายภูบดินทร์  ศรีสาพันธ์
2. นางสาววรางคณางค์  บุตรดีวงศ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  แสงจันดา
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
2. นายวรวิทย์  แก้วศรีนวม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลวัต  พานวัน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกัมปนาท  ไวว่อง
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุมิตรา  สิงห์ขันธ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัชนันท์  บับพาน
2. นายณัฎฐกิตต์  พุทธา
3. นายณํฐวุฒิ  อุปแก้ว
4. เด็กชายธนวัฒน์  เบญมาตย์
5. เด็กชายรักษิต  อวิรุทธพาณิชย์
 
1. นายจำรัก  สุวรรณไตรย์
2. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนทัต  แก้วดี
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายเกียรติชัย  อาจหาญ
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงอรัญญา  มิคราช
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพัตรา  สุขรี่
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายสุรยุทธ  แสนสุข
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเจียซิน  ลี
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวนลิตา  สุภาพันธ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนทัต  แก้วดี
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายธนวัฒน์  ผิวขำ
 
1. นางสาวปณพร  สุวรรณไตรย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งศิริกาญจน์  โกศลศักดิ์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวชไมพร  ยืนยั่ง
 
1. นางสาวปณพร  สุวรรณไตรย์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายนพพล  สีดา
 
1. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวปิยะณัฐ  บับพาน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. นายประกาศิต  ยืนยั่ง
2. นายพันธกานต์  รัตนวงศ์
3. นายพีระณัฐ  สิงห์บุญใหญ่
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
2. นางพิมลวรรณ์  กานารักษ์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวันวิษา  แขสว่าง
 
1. นายวีระศักดิ์  คงจันทร์
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายดนัย  อุปลา
 
1. นายวีระศักดิ์  คงจันทร์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  รัชอินทร
 
1. นางอุุลิยา  ศรีบุรมย์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประภัสสร  คนขยัน
 
1. นางอุุลิยา  ศรีบุรมย์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงบุญทริกา  คล่องดี
 
1. นางมยุรา  เมืองฮาม
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.33 เงิน 18 1. นางสาวดลยา  บุญมี
 
1. นางสาวมยุรา   เมืองฮาม
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงศรันย์พร  ขันตี
 
1. นางสุเทีวี  กลางประพันธ์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวกัลยา  วงคะสุ่ม
 
1. นางสุเทวี   กลางประพันธ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.5 ทอง 5 1. เด็กชายชัยธวัช  คนขยัน
2. เด็กหญิงธนพรรณ  เนินทราย
3. เด็กชายอินทร์ธร  พรรณา
4. เด็กชายไพรวัลย์  รูปเหมาะ
 
1. Mr.Ernest Rey  Salarza
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวตรงกมล  มีธรรม
2. นายธนากร  สุวรรณกูฎ
3. นายนนทวัฒน์  พันธ์ทอง
4. นางสาวนวกชมล  กุลวงศ์
5. นางสาวมินตรา  ผิวผ่อง
 
1. Mr.Ernest Rey  Salarza
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. นางสาววนิดา  ชนะพันธ์
 
1. นางปณพร  สุวรรณไตรย์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นางสาวอาทิตยา  อินอ่อน
 
1. นางสาวปณพร  สุวรรณไตรย์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วิสุเวส
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สลางสิงห์
 
1. นางอุษา  หอมสุดใจ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรทิพย์  มั่นทับ
2. นางสาววัชรา  พรรณา
 
1. นางอุษา  หอมสุดใจ
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุลิดา  ทาคำห่อ
2. นายนพชัย  ใจมั่น
3. นางสาวปิยะนุช  ศรีปราช
4. นายพงศกร  รอบคอบ
5. นางสาวสุพิชญา  วุ่นพ่วน
6. นางสาวสุภาพร  ผิวผ่อง
7. นางสาวอทิตยา  สมสวาท
8. นางสาวอนัญพร  ประดับพันธ์
9. นางสาวอาภรณ์  อาจวิชัย
10. นางสาวเสาวภา  ประดับพันธ์
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
2. นายสมนึก  อ่อนแสง
3. นางอุษา  บุตรดีวงศ์
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรังสฤษฎ์  รูปเหมาะ
2. เด็กชายสิทธิพล  ตรงดี
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  โคตรพันธ์
 
1. นางนิ่มนวล  รอบรู้
2. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราภรณ์  ชาติขูรู
2. นางสาวลิปิการ์  รื่นภาคเดช
3. นางสาวอาภาภัทร  ประหยัด
 
1. นางนิ่มนวล  รอบรู้
2. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวอัจฉราพร  กุลวงค์
 
1. นางสาวมยุรา  เมืองฮาม
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงค์โหง่น
2. เด็กหญิงนภาภัทร  แสนโสม
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนนลยา  บรรจง
 
1. นายศาศวัต  คุณชื่น
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพาขวัญ  คล่องดี
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเสาวภา  จันทพันธ์
 
1. นางสาวมารศรี  เมืองโคตร
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยืนนาน
 
1. นายไพรวรรณ  ผิวขำ
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิวพร  บับพาน
 
1. นายไพรวรรณ  ผิวขำ
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงตฤณิดา  คนตรง
2. เด็กหญิงวิรงรอง  จิตรานนท์
 
1. นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายสมประสงค์  สอดศรี
2. เด็กชายอานุต  บุตรดีวงศ์
 
1. นางพิธพร  วงษ์วิรัติ
2. นายชัชวาล  สุวรรณไตรย์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวประวีณา  ฤทธิวงศ์
2. นายรุ่งโรจน์  อาจหาญ
 
1. นางพิธพร  วงษ์วิรัติ
2. นายพงศกร  พงษ์พันนา
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  นาคผึ่ง
2. เด็กหญิงอภิสรา   สูงเนิน
 
1. นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวปนิตา  เสียงเพราะ
2. นางสาวสุทัศศา   บรรจง
 
1. นางสาวฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   คนขยัน
2. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  ไชยทองศรี
 
1. นางพิธพร  วงษ์วิรัติ
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐภร  บุตรคำโชติ
2. เด็กหญิงธิติยากร  ศรีสุภา
 
1. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ
2. นายชัชวาล  สุวรรณไตรย์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ใจมั่น
2. เด็กหญิงประภัสสร  เทพวงษา
 
1. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ
2. นางพิธพร  วงษ์วิรัติ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นายจตุรงค์  ภูมิลา
2. นายไพศาล  แก้ววิลัย
 
1. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายกิตติพงษ์  สลางสิงห์
2. นายณัฐพล  รัตนวงค์
 
1. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ
2. นายพงศกร  พงษ์พันนา
 
105 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุลาวรรณ  สมคะเณย์
2. เด็กหญิงวิภาพร  อาจหาญ
3. เด็กหญิงศิริพร  บรรจง
 
1. นางฤทธิ์ติยา  ธรรมสวาสดิ์
2. นายชัชวาล  สุวรรณไตรย์
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 1. นายกีรติกานท์  เสียงเพราะ
2. นายพันธกานต์  รัตนวงศ์
 
1. นายพงศกร  พงษ์พันนา
2. นายพงษ์ศกร  สุวรรณไตรย์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวขวัญสุดา  โคตรพันธ์
2. นางสาวนิดาวรรณ  รูปเหมาะ
3. นางสาวปรัชญา  ศรีวิใจ
 
1. นางเกษร  รัชอินทร์
2. นางสาววิจิตรา  กุลตังวัฒนา
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภา  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงนุศรา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงศิรดา  สุภาพันธ์
 
1. นางประสพสุข  อุปัญญ์
2. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.25 ทอง 4 1. นางสาวตุลา  รัตนวงค์
2. นายพิทักษ์  ผายพันธ์
3. นางสาวอรญา  ล้ำเลิศ
 
1. นางประสพสุข  อุปัญญ์
2. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์