สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.17 เงิน 15 1. เด็กหญิงนริศรา  ธรรมทะ
 
1. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงมุกดา  คนเพียร
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  จันทิม
3. เด็กชายอนันตชัย  คนเพียร
 
1. นางสุธิดา  ก้อนคำ
2. นายคำจันทร์  สุขเสมอ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มีแคน
2. เด็กชายภานุพงศ์  พันนุมา
 
1. นายเจริญศักดิ์  อาจวิชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายสกาวเพชร  รูปเหมาะ
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.12 เงิน 11 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  รัตนวงศ์
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 13 1. นายนัฐพงษ์  ลัดติพันธ์
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาววัฒนา  คอกกลาง
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายธินธนารัตน์  มะลิเพ็ง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มงคลเกตุ
 
1. นางจารุณี  ฤทธิวงศ์
2. นายถนอมศักดิ์  ปากหวาน