สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุภา  แก้วดี
 
1. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวขวัญชนก  คนเพียร
 
1. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นางสาวกัญญารัตน์  ภูมิมาลา
2. นางสาววัฒนา  คอกกลาง
 
1. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.44 ทองแดง 10 1. เด็กชายฐิติพงศ์  คนเพียร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขำคม
 
1. นายเจริญศักดิ์  อาจวิชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.12 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศศินา  เพ็งพารา
2. เด็กหญิงอาภัสรา  รอบคอบ
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
2. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุญรักษ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วดี
 
1. นางสาวศิริกัญญา  จันปุ่ม
2. นายนัฐภูมิ  อุดมพร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. สามเณรนันทวัฒน์  แก้วดี
2. นางสาวศศิอัยย์  เมษา
 
1. นางสาวศิริกัญญา  จันปุ่ม
2. นายชยังกูร  วงษ์ช้าง