สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุภา  แก้วดี
 
1. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวขวัญชนก  คนเพียร
 
1. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.17 เงิน 15 1. เด็กหญิงนริศรา  ธรรมทะ
 
1. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นางสาวกัญญารัตน์  ภูมิมาลา
2. นางสาววัฒนา  คอกกลาง
 
1. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ปากหวาน
 
1. นางสุธิดา  ก้อนคำ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงมุกดา  คนเพียร
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  จันทิม
3. เด็กชายอนันตชัย  คนเพียร
 
1. นางสุธิดา  ก้อนคำ
2. นายคำจันทร์  สุขเสมอ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรชัย  คนเพียร
 
1. นายคำจันทร์  สุขเสมอ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65.44 ทองแดง 10 1. เด็กชายฐิติพงศ์  คนเพียร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขำคม
 
1. นายเจริญศักดิ์  อาจวิชัย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มีแคน
2. เด็กชายภานุพงศ์  พันนุมา
 
1. นายเจริญศักดิ์  อาจวิชัย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายสกาวเพชร  รูปเหมาะ
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65.12 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศศินา  เพ็งพารา
2. เด็กหญิงอาภัสรา  รอบคอบ
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
2. นางลัคน์สิริ  ภัทรกุลวิศาล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75.12 เงิน 11 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  รัตนวงศ์
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 13 1. นายนัฐพงษ์  ลัดติพันธ์
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาววัฒนา  คอกกลาง
 
1. นายบัญชา  ภัทรกุลวิศาล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กชายไตรภพ  คนเพียร
 
1. นางสาวศิริกัญญา  จันปุ่ม
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุญรักษ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วดี
 
1. นางสาวศิริกัญญา  จันปุ่ม
2. นายนัฐภูมิ  อุดมพร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. สามเณรนันทวัฒน์  แก้วดี
2. นางสาวศศิอัยย์  เมษา
 
1. นางสาวศิริกัญญา  จันปุ่ม
2. นายชยังกูร  วงษ์ช้าง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายธินธนารัตน์  มะลิเพ็ง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มงคลเกตุ
 
1. นางจารุณี  ฤทธิวงศ์
2. นายถนอมศักดิ์  ปากหวาน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรสุดา  ตาไธสง
2. เด็กหญิงรดา  ตรีสมุทร
3. เด็กหญิงศศิณา  เพ็งพารา
 
1. นายอุดมชัย  จันทพรหม
2. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวันต์  บุตรดีวงศ์
2. นางสาวนราทิพย์  แก้วดี
3. นางสาวพัชรินทร์  คนเพียร
 
1. นายอุดมชัย  จันทพรหม
2. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พุฒทอง
2. เด็กหญิงวาจี  พันนุมา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรศิริ
 
1. นายอุดมชัย  จันทพรหม
2. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจรรยา  ยืนยั่ง
2. นายนิรินธนา  ภูศรีดาว
3. นายมนต์สิทธิ์  โคตรพันธ์
 
1. นายอุดมชัย  จันทพรหม
2. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 -