สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาววราภรณ์์  สายรัตน์
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.63 เงิน 8 1. นางสาวกาญจนา  ขันติจิตร
2. นางสาวปรวตี  แสงอร่าม
3. นางสาวอรอนงค์  แจ่มใส
 
1. นางสาวณัฐิดา  ซอนพา
2. นางสาวทิพย์ประภา  จันดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายจักรภัทร  สันลักษณ์
2. นางสาวนารีรัตน์  คำนนท์
3. นางสาวปิยะพร  สิงหา
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พรหมนิล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 9 1. นายฐาปกรณ์  สู่เสน
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวนิภาพร  มุทาพร
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 71.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นายจุฬาลักษณ์  สันลักษณ์
2. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
3. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
4. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
5. นางสาวธาราพร  ใจดี
6. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
7. นายพุทธพร  แก้วปัน
8. นายวชิรวิทย์  สังเกต
9. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
10. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  ต้นจันทร์
2. เด็กหญิงวราพร  เหล่าพัดมา
 
1. นายนคร  เวฬุวนารักษ์
2. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวจริยา  คำศรี
2. นายฤทธิเกียรติ  ดีดวงพันธ์
 
1. นายนคร  เวฬุวนารักษ์
2. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.17 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงภัทรพร  รีฮุง
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ช่างคำ
4. เด็กหญิงศริญนา  สิงหา
5. เด็กหญิงสุภาณี  จูมนา
6. เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณกาล
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา