สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวทุติยาภรณ์  พลราษฎร์
 
1. นางสาวพิมพ์พร   พิรักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวดารุณี  ต้นโพธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  พิรักษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเกศวิถี  วายโสภา
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐยาภรณ์  โพธิ์สุข
2. นางสาวพันธิรา  ถนอมเมฆ
3. นางสาววิภาพร   แจ่มใส
 
1. นางสาวณัฐิดา  ซอนพา
2. นายทองคำ  อุนาวรรณ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวพรนิภา  บุญจันทร์
 
1. นางสาววาทินี  เวียงวิเศษ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายอังคณา  มาตรขาว
2. เด็กหญิงเมทินี  ศรีโคตร
 
1. นางดวงใจ  นะดาบุตร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวอาภาพร  หว่านทอง
 
1. นางดวงใจ  นะดาบุตร