สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงวันดี  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชัยณรงค์  คงอินทร์
2. เด็กชายพรเทพฤทธิ์  หว่านทอง
3. เด็กหญิงภานุมาศ  แตงอ่อน
 
1. นายทองคำ  อุนาวรรณ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พรหมนิล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุจิตรา  วงศ์เสนา
 
1. นางสาววาทินี  เวียงวิเศษ