สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุดมวิทย์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงวันดี  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวทุติยาภรณ์  พลราษฎร์
 
1. นางสาวพิมพ์พร   พิรักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวดารุณี  ต้นโพธิ์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  พิรักษา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  สบายใจ
2. เด็กหญิงพิมชนันท์  มูลแก้ว
3. เด็กหญิงมณฑา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวนิตยา  จันทามี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเกศวิถี  วายโสภา
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาววราภรณ์์  สายรัตน์
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายชัยณรงค์  คงอินทร์
2. เด็กชายพรเทพฤทธิ์  หว่านทอง
3. เด็กหญิงภานุมาศ  แตงอ่อน
 
1. นายทองคำ  อุนาวรรณ
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พรหมนิล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐยาภรณ์  โพธิ์สุข
2. นางสาวพันธิรา  ถนอมเมฆ
3. นางสาววิภาพร   แจ่มใส
 
1. นางสาวณัฐิดา  ซอนพา
2. นายทองคำ  อุนาวรรณ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ผิวทอง
2. เด็กหญิงนภเกตน์  เผือกนาโพธิ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  สิงหา
 
1. นางสาวณัฐิดา   ซอนพา
2. นางสาวทิพย์ประภา  จันดี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.63 เงิน 8 1. นางสาวกาญจนา  ขันติจิตร
2. นางสาวปรวตี  แสงอร่าม
3. นางสาวอรอนงค์  แจ่มใส
 
1. นางสาวณัฐิดา  ซอนพา
2. นางสาวทิพย์ประภา  จันดี
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายจักรภัทร  สันลักษณ์
2. นางสาวนารีรัตน์  คำนนท์
3. นางสาวปิยะพร  สิงหา
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พรหมนิล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.97 ทอง 6 1. นางสาวจิตติรัตน์  คำสุนีย์
2. นางสาวรัตติยา  แสงตะวัน
3. นายศรธิชัย  อาจวิชัย
 
1. นางสาวณัฐิดา  ซอนพา
2. นางสาวทิพย์ประภา  จันดี
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุปภารัตน์  จันทวงศ์
2. นายอดิศร   มานะพร
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พรหมนิล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรดำ
3. เด็กหญิงขนิฐา  ก้อนรัตน์
4. เด็กหญิงอริสา  สอนพงษ์
5. เด็กหญิงเกษฤดี  จันทวงศ์
 
1. นางจิราภรณ์  จันทบาล
2. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.67 ทอง 8 1. นางสาวกันธิมา  แสงอ่อน
2. นางสาวจิรภา  มามาศ
3. นางสาวนฤมล  ทองบ่อ
4. นางสาวนิภาพร  มุทาพร
5. นางสาววันวิสา  วะนาณิชย์
 
1. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์
2. นางจิราภรณ์  จันทบาล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชราภรณ์  อยู่สุข
2. นางสาวสุดารัตน์  เขียวขำ
3. นางสาวสุพรรษา  นาใจนึก
4. นางสาวอรพรรณ  แสงสาย
5. นางสาวแสงนภา  นันโท
 
1. นางพรมณี  พันธ์สวัสดิ์
2. นางจิราภรณ์  จันทบาล
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  กามะพร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชิ้นทอง
 
1. นายธนภัท  เหมะธุลิน
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายพุฒิพงศ์  รัตนศรี
2. นางสาววณิดา  โกวิเชียร
 
1. นายธนภัท  เหมะธุลิน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  วรรณกาล
 
1. นายพุฒิพัฒน์   อาจวิชัย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. นางสาวเดือนฉาย  ไสวเวียง
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 9 1. นายฐาปกรณ์  สู่เสน
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองเสริม
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุมิตรา  เรียบภูเขียว
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นายอัมฤทธิ์  ดีดวงพันธ์
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุพร  สุมานิชย์
2. นายบุญแสงเทียน  คำนนท์
3. นางสาววารุณี  หินอ่อน
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  โภคทรัพย์
2. นายสัญลักษณ์  กุจิรพันธ์
3. นายไวทยา  คำนนท์
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายธนวิชย์  วิสินชัย
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพัตรา  โยทะกาลี
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวสร้อยสุดา  คำนนท์
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวนิภาพร  มุทาพร
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.1 ทอง 5 1. เด็กหญิงเมทินี  ศรีโคตร
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวนิภาพร  มุทาพร
 
1. นายเฉลิม  พันธ์สวัสดิ์
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.83 ทอง 4 1. นางสาวจิตรานุช  ใจดี
2. นายจุฬาลักษณ์  สันลักษณ์
3. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
4. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
5. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
6. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
7. นายพุทธพร  แก้วปัน
8. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
9. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
10. นายแสงชัย  คำนนท์
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจุฬาลักษณ์  สันลักษณ์
2. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
3. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
4. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
5. เด็กหญิงธาราพร  ใจดี
6. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
7. นายพุทธพร  แก้วปัน
8. นายวชิรวิทย์  สังเกต
9. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
10. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจุฬาลักษณ์  สันลักษณ์
2. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
3. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
4. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
5. นางสาวธาราพร  ใจดี
6. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
7. นายพุทธพร  แก้วปัน
8. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
9. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
10. นายแสงชัย  คำนนท์
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 71.5 เงิน ชนะเลิศ 1. นายจุฬาลักษณ์  สันลักษณ์
2. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
3. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
4. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
5. นางสาวธาราพร  ใจดี
6. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
7. นายพุทธพร  แก้วปัน
8. นายวชิรวิทย์  สังเกต
9. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
10. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
2. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
3. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
4. เด็กหญิงธาราพร  ใจดี
5. นายพุทธพร  แก้วปัน
6. นายวชิรวิทย์  สังเกต
7. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
8. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
2. นางสาวทัศนีย์  ถานะบำรุง
3. นางสาวธนาพา  ครองบุญ
4. นางสาวธาราพร  ใจดี
5. นายพุทธพร  แก้วปัน
6. นายวชิรวิทย์  สังเกต
7. นางสาววิลาวัลย์  ท้าวฤทธิ์
8. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. นางสาวสุจิตรา  วงศ์เสนา
 
1. นางสาววาทินี  เวียงวิเศษ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวพรนิภา  บุญจันทร์
 
1. นางสาววาทินี  เวียงวิเศษ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทร์ทิวา  ชายทวีป
 
1. นางดวงใจ  นะดาบุตร
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายอังคณา  มาตรขาว
2. เด็กหญิงเมทินี  ศรีโคตร
 
1. นางดวงใจ  นะดาบุตร
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวอาภาพร  หว่านทอง
 
1. นางดวงใจ  นะดาบุตร
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัดดาว  กอทอง
2. นายธนโชติ  บุญนันท์
 
1. นายนคร  เวฬุวนารักษ์
2. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  ต้นจันทร์
2. เด็กหญิงวราพร  เหล่าพัดมา
 
1. นายนคร  เวฬุวนารักษ์
2. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐปคัลป์  แคนศิลา
2. นายพีรพล  กอทอง
 
1. นายนคร  เวฬุวนารักษ์
2. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวจริยา  คำศรี
2. นายฤทธิเกียรติ  ดีดวงพันธ์
 
1. นายนคร  เวฬุวนารักษ์
2. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.17 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงภัทรพร  รีฮุง
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ช่างคำ
4. เด็กหญิงศริญนา  สิงหา
5. เด็กหญิงสุภาณี  จูมนา
6. เด็กหญิงอรวรรณ  วรรณกาล
 
1. นายณัฏฐฑกฤษณ์  ไชยจินดา
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  สุวรรณเพชร
2. นายนพพร  ผลจันทร์
3. นางสาวไพรรินทร์  เสวะนา
 
1. นางลลดา  อินทร์สด
2. นางจิราภรณ์  จันทบาล
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิฐฐา  พหลทัพ
2. นางสาวเจนจิรา  เหล่าพัดมา
3. นางสาวไพจิตร  เดชโฮม
 
1. นางลลดา  อินทร์สด
2. นางจิราภรณ์  จันทบาล