สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุริยา  อุปัญญ์
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 15 1. นางสาวนิยาพร  เสียงล้ำ
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นายธนพงศ์  ปากหวาน
2. นางสาวสัญธยา  ปากหวาน
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
2. นายประสบ  บุรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.25 เงิน 11 1. นางสาวชฎาทิพย์  วังคะฮาต
2. นายทัศนะ  ปากหวาน
3. นางสาวปิยะธิดา  เบ็ญมาตย์
 
1. นายสถิตย์  จันทร์เกษ
2. นายยุธนา  ผิวขำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรศักดิ์  เบญมาตย์
2. นายวุฒิเดช  เบญมาตย์
 
1. นายยุธนา  ผิวขำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 13 1. นายสุเทพ  เบญมาตย์
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 16 1. นางสาวสุนทรี  สลางสิงห์
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวสุดารัตน์  สาฤษี
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชมภูนุช  เบญมาตย์
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวจิริพร  สลางสิงห์
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. นายนวพล  เลนไธสง
2. นายอัครพล  สลางสิงห์
 
1. นายนิพิฐพนธ์  สลางสิงห์
2. นางสาวกุราวดี  พรมลิจันทร์