สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  เสียงล้ำ
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 1. นายคธาวุฒิ  เบญมาตย์
 
1. นายมีชัย  เกตจุนา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายอนุชิต  ศรีหาวงค์
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงไพลิน  ผลาผล
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 5 1. นางสาวศิรดา  ห้วยทราย
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. นางสาวภาร์ฝัน  ห้วยทราย
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวอดิภา  สี่แสน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. นางสาวชนกสุดา  บัวเมือง
2. นางสาวสุภาพร  ห้วยทราย
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
2. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวพิกุล  อุปัญญ์
2. นายโอรส  ปากหวาน
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
2. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. นางสาวนิภารัต  ปากหวาน
2. นางสาวพรรณิภา  เบ็ญมาตย์
3. นางสาวยลดา  ปากหวาน
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
2. นางสุวารี  อาจวิชัย
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 17 1. นางสาวชนารดี  ห้วยทราย
2. นางสาววิลาวัณย์  นารีนุช
3. นางสาวศิริวรรณภา  ทองสุข
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
2. นางสุวารี  อาจวิชัย