สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐทิญา  ปากหวาน
 
1. นายนิพิฐพนธ์  สลางสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 20 1. นางสาวชณัฐชา  สมตน
2. นางสาวปรียภัทร  แสงวุธ
3. นางสาวอริสรา  สลางสิงห์
 
1. นายอภิรมย์  โคสาสุ
2. นางจิตตินันท์  เบญมาตย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 13 1. นางสาววรรณิภา  เบญมาตย์
2. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
3. นางสาวโชควิมล  บุญเรือง
 
1. นายยุธนา  ผิวขำ
2. นายสถิตย์  จันทร์เกษ