สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุริยา  อุปัญญ์
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  เสียงล้ำ
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73.33 เงิน 15 1. นางสาวนิยาพร  เสียงล้ำ
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิริยาพร  ศรีหาวงค์
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.83 ทอง 6 1. เด็กชายวิรชัย  ลีโคตร
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวเพ็ญนภา  ผิวขำ
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นายธนพงศ์  ปากหวาน
2. นางสาวสัญธยา  ปากหวาน
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
2. นายประสบ  บุรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิรชัย  ลิโคตร
 
1. นายมีชัย  เกตจุนา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวณัฐทิญา  ปากหวาน
 
1. นายนิพิฐพนธ์  สลางสิงห์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 18 1. นายคธาวุฒิ  เบญมาตย์
 
1. นายมีชัย  เกตจุนา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31.5 เข้าร่วม 20 1. นางสาวชณัฐชา  สมตน
2. นางสาวปรียภัทร  แสงวุธ
3. นางสาวอริสรา  สลางสิงห์
 
1. นายอภิรมย์  โคสาสุ
2. นางจิตตินันท์  เบญมาตย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 13 1. นางสาววรรณิภา  เบญมาตย์
2. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
3. นางสาวโชควิมล  บุญเรือง
 
1. นายยุธนา  ผิวขำ
2. นายสถิตย์  จันทร์เกษ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.25 เงิน 11 1. นางสาวชฎาทิพย์  วังคะฮาต
2. นายทัศนะ  ปากหวาน
3. นางสาวปิยะธิดา  เบ็ญมาตย์
 
1. นายสถิตย์  จันทร์เกษ
2. นายยุธนา  ผิวขำ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.13 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ผิวขำ
2. เด็กชายนลธวัฒน์  ปากหวาน
3. เด็กหญิงศศิธร  เบญมาตย์
 
1. นายอภิรมย์  โคสาสุ
2. นางจิตตินันท์  เบญมาตย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรศักดิ์  เบญมาตย์
2. นายวุฒิเดช  เบญมาตย์
 
1. นายยุธนา  ผิวขำ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำศิริ
3. เด็กหญิงชุดาภา  สลางสิงห์
4. เด็กหญิงนริศรา  กลางประพันธ์
5. เด็กหญิงลลิดา  สลางสิงห์
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
2. นายประไมตรี  สลางสิงห์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิริพร  สลางสิงห์
2. นางสาวนิติยา  สลางสิงห์
3. นางสาววิลาสินี  บุรัตน์
4. นางสาวอิสรา  เกลียวงาม
5. นางสาวเพ็ญพิชญา  สลางสิงห์
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
2. นายประไมตรี  สลางสิงห์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 13 1. นายสุเทพ  เบญมาตย์
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 17 1. เด็กชายอาคม  ปากหวาน
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ชรภู่
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
2. นายประไมตรี  สลางสิงห์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 15 1. นางสาวกุลธิดา  สุวรรณมงคล
2. นายสถาพร  มาตเอี่ยม
 
1. นายประสบ  บุรัตน์
2. นายประไมตรี  สลางสิงห์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 18 1. เด็กชายนากวัฒน์  สลางสิงห์
2. เด็กชายสิทธิกร  คนขยัน
 
1. นายวารศิลป์  เรืองแสน
2. นายประสบ  บุรัตน์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง 9 1. นายพัฒนศักดิ์  สลางสิงห์
2. นายวาทะศิลป์  สลางสิงห์
 
1. นายวารศิลป์  เรืองแสน
2. นายประสบ  บุรัตน์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 1. เด็กชายอนุชิต  ศรีหาวงค์
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.87 ทอง 4 1. เด็กชายปฎิวัติ  สลางสิงห์
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงไพลิน  ผลาผล
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 16 1. นางสาวสุนทรี  สลางสิงห์
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวสุดารัตน์  สาฤษี
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเริงฤทธิ์  เสียงล้ำ
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรา  อินไชยา
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวศิริยากร  เบญมาตย์
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิพัฒน์พล  ห้วยทราย
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  สาฤษี
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสียงล้ำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุพร
3. เด็กชายณัฐดนัย  มะสันเทียะ
4. เด็กชายปฏิวัติ  สลางสิงห์
5. เด็กหญิงปิยวดี  พงษ์ศิริ
6. เด็กหญิงวนิดา  ปากหวาน
7. เด็กชายวันชัย  ปากหวาน
8. เด็กชายอภินันท์  ปากหวาน
 
1. นางสาวกุราวดี  พรมลิจันทร์
2. นางคำพา  สลางสิงห์
3. นางประไพ  เบญมาตย์
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  สมตน
2. นายธนากร  สลางสิงห์
3. นางสาวนัทธ์หทัย  พรมลิจันทร์
4. นายนันทวัฒน์  ห้วยทราย
5. นางสาวนิติยา  สลางสิงห์
6. นายพงษ์สิทธิ์  เบ็ญมาตย์
7. นายพิพัฒน์พล  ห้วยทราย
8. นางสาวสัญญลักษณ์  สุภาพันธ์
9. นางสาวสุทธิดา  ปากหวาน
10. นางสาวสุวนันท์  เบญมาตย์
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
2. นางสุวารี  อาจวิชัย
3. นางสาวกุราวดี  พรมลิจันทร์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชมภูนุช  เบญมาตย์
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 5 1. นางสาวศิรดา  ห้วยทราย
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวจิริพร  สลางสิงห์
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 10 1. นางสาวปวีณา  เสียงล้ำ
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. นางสาวภาร์ฝัน  ห้วยทราย
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวอดิภา  สี่แสน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. นางสาวชนกสุดา  บัวเมือง
2. นางสาวสุภาพร  ห้วยทราย
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
2. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวพิกุล  อุปัญญ์
2. นายโอรส  ปากหวาน
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
2. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. นางสาวนิภารัต  ปากหวาน
2. นางสาวพรรณิภา  เบ็ญมาตย์
3. นางสาวยลดา  ปากหวาน
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
2. นางสุวารี  อาจวิชัย
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 17 1. นางสาวชนารดี  ห้วยทราย
2. นางสาววิลาวัณย์  นารีนุช
3. นางสาวศิริวรรณภา  ทองสุข
 
1. นางคำพา  สลางสิงห์
2. นางสุวารี  อาจวิชัย
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชมภูนุช  เบญมาตย์
2. นางสาวชุดาภา  สลางสิงห์
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
2. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอดิภา  สี่แสน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เบญมาตย์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. นายนวพล  เลนไธสง
2. นายอัครพล  สลางสิงห์
 
1. นายนิพิฐพนธ์  สลางสิงห์
2. นางสาวกุราวดี  พรมลิจันทร์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 1. นายธนพงศ์  ปากหวาน
2. นางสาวนิยากร  ปากหวาน
3. นางสาวปทุมมาศ  สลางสิงห์
4. นางสาวสัญธยา  ปากหวาน
5. นางสาวสุวนันท์   ปากหวาน
6. นางสาวอภัสรา  ห้วยทราย
 
1. นางสุวารี  อาจวิชัย
2. นางคำพา  สลางสิงห์
3. นายประไมตรี  สลางสิงห์