สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยุวะพรหม
 
1. นายกมล  รูปดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวราโชติ  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  รอบคอบ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.86 ทอง 12 1. นางสาวกัณฐิกา  รูปดี
2. เด็กชายดุสิต  แสนวิเศษ
3. นางสาวอภิสรา  ปริปุณะ
 
1. นางสาวญาใจ  ใจสุข
2. นางสาววิทยา  แสนสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.85 ทอง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์   ใจสุข
2. นายจรัญ   ปาหลา
3. นางสาวศิริลักษณ์  คำมุงคุณ
 
1. นางญาใจ  ใจสุข
2. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงค์กระโซ่
2. เด็กชายยศธนาพันธ์  บุญวาล
 
1. นางสาวพรฟ้า  ทองโสม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 15 1. นางสาวชลิตา  ไชยสุวรรณ
2. นางสาววรรณภา  สร้อยคำ
 
1. นางพิณทิพย์  ทองจันทร์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง 7 1. นางสาวศศิธร  หาญเหี้ยม
2. นายอนุชา  เกษมสุข
 
1. นางพิณทิพย์  คำจันทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราพร  รูปสอาด
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวอนุธิดา  เทียนปุระ
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงอธิตยา  ทะนา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  สีจันดา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีจันดา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวไลภรณ์   ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงเกื้อกมล  โสดา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93.1 ทอง 4 1. เด็กชายอัฐชัย  บุญรักษา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นายกิตติคุณ  โสสุด
 
1. นายธีระพงษ์   อาจวิชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบวรฤทธิ์  สลางสิงห์
2. เด็กชายวรวิทย์   งอนสวัน
3. เด็กชายวิชัย  เสาศิริ
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางสาววิทยา  แสนสุข
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีระวัฒน์  ทองผา
2. นายธนรัฐ  ไชยายงค์
3. นายนิรัตน์  อุทาวงค์
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางสาวญาใจ  ใจสุข
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายเอกมงคล  ศรีประสงค์
 
1. นางพิณทิพย์  คำจันทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาว อินทิรา  สีจันดา
 
1. นางพิณทิพย์  คำจันทร์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุธิตา  ใจสุข
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาดี
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพิชญา  พาลึก
2. เด็กหญิงออรญา  พรมทอง
3. นางสาวเยาวเรศ  แสนวิเศษ
 
1. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
2. นางรจนา  ลุสุข
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษติยา  ผ่องใส
2. นางสาวฐิติรัตน์  สุดเฉียว
3. นางสาวนิตยา  พาลึก
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
2. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวณัฐวรกาญจน์  ไชยบัน
2. นางสาวตรีทิพย์  แข็งแรง
 
1. นายพงษ์นรินทร์  อินทรพรหม
2. นางสาววิทยา  แสนสุข
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.1 ทอง 4 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีสมุทร
2. เด็กชายณัฐพล   เพ็งทองหลาง
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สมหานึก
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.56 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา   โสดา
2. นางสาวอัมรา  เนตรวงศ์
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  ทองผา
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์