สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวศิริพรรณ  อาสาเนย์
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 13 1. นางสาวสินีนาท  วิเศษการ
 
1. นายไชยา  อุ่นอารีย์กุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายธิตินันท์  งามศิริ
 
1. นางสาววิทยา  แสนสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวมลธิตา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางพิณทิพย์  คำจันทร์