สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวรชศุลี  ทองมหา
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวรัตนาภรณ์   โพธิ์พันธ์
 
1. นางสุภาภรณ์  จอมคำสิงห์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายอภิชิต  ทวีโคตร
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ต้องสู้
 
1. นายกมล  รูปดี
2. นางสาวแสงจันทร์  พร้อมสุข
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. นายชาติชาย  พันทา
2. นายสิทธิโชค  สายมณี
 
1. นายพงษ์นรินทร์  อินทรพรหม