สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. นางสาวนันธิดา   เงินจันทร์
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนิรันรัตน์  จันทรศรี
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  รอบคอบ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายเนติศักดิ์  ใจสุข
 
1. นายกมล  รูปดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 1. นายประสิทธิพล  สุวพันธ์
2. นางสาวปิยธิดา   สีอัมไพร
3. นางสาวอัจฉรา  คำลือไชย
 
1. นางสาวญาใจ  ใจสุข
2. นางรจนา  ลุสุข
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมุกรินทร์  มองบุญ
 
1. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง