สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 1. นางสาวนันธิดา   เงินจันทร์
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวรชศุลี  ทองมหา
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. นางสาวศิริพรรณ  อาสาเนย์
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 14 1. นางสาวรัตนาภรณ์   โพธิ์พันธ์
 
1. นางสุภาภรณ์  จอมคำสิงห์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนิรันรัตน์  จันทรศรี
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  รอบคอบ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายเนติศักดิ์  ใจสุข
 
1. นายกมล  รูปดี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายอภิชิต  ทวีโคตร
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ต้องสู้
 
1. นายกมล  รูปดี
2. นางสาวแสงจันทร์  พร้อมสุข
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยุวะพรหม
 
1. นายกมล  รูปดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวราโชติ  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  รอบคอบ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 1. นายประสิทธิพล  สุวพันธ์
2. นางสาวปิยธิดา   สีอัมไพร
3. นางสาวอัจฉรา  คำลือไชย
 
1. นางสาวญาใจ  ใจสุข
2. นางรจนา  ลุสุข
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.86 ทอง 12 1. นางสาวกัณฐิกา  รูปดี
2. เด็กชายดุสิต  แสนวิเศษ
3. นางสาวอภิสรา  ปริปุณะ
 
1. นางสาวญาใจ  ใจสุข
2. นางสาววิทยา  แสนสุข
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.85 ทอง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์   ใจสุข
2. นายจรัญ   ปาหลา
3. นางสาวศิริลักษณ์  คำมุงคุณ
 
1. นางญาใจ  ใจสุข
2. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 13 1. นางสาวสินีนาท  วิเศษการ
 
1. นายไชยา  อุ่นอารีย์กุล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงค์กระโซ่
2. เด็กชายยศธนาพันธ์  บุญวาล
 
1. นางสาวพรฟ้า  ทองโสม
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 15 1. นางสาวชลิตา  ไชยสุวรรณ
2. นางสาววรรณภา  สร้อยคำ
 
1. นางพิณทิพย์  ทองจันทร์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง 7 1. นางสาวศศิธร  หาญเหี้ยม
2. นายอนุชา  เกษมสุข
 
1. นางพิณทิพย์  คำจันทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราพร  รูปสอาด
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวอนุธิดา  เทียนปุระ
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงอธิตยา  ทะนา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนริศรา  สีจันดา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สีจันดา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวไลภรณ์   ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงเกื้อกมล  โสดา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93.1 ทอง 4 1. เด็กชายอัฐชัย  บุญรักษา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นายกิตติคุณ  โสสุด
 
1. นายธีระพงษ์   อาจวิชัย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบวรฤทธิ์  สลางสิงห์
2. เด็กชายวรวิทย์   งอนสวัน
3. เด็กชายวิชัย  เสาศิริ
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางสาววิทยา  แสนสุข
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีระวัฒน์  ทองผา
2. นายธนรัฐ  ไชยายงค์
3. นายนิรัตน์  อุทาวงค์
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางสาวญาใจ  ใจสุข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายเอกมงคล  ศรีประสงค์
 
1. นางพิณทิพย์  คำจันทร์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาว อินทิรา  สีจันดา
 
1. นางพิณทิพย์  คำจันทร์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายธิตินันท์  งามศิริ
 
1. นางสาววิทยา  แสนสุข
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวมลธิตา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางพิณทิพย์  คำจันทร์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมุกรินทร์  มองบุญ
 
1. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทรฎาภรณ์  ศิริพันธ์
 
1. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุธิตา  ใจสุข
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาดี
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทร์ภรณ์  ศิริพันธ์
 
1. นางวงศิริ  หวังเหนี่ยวกลาง
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพิชญา  พาลึก
2. เด็กหญิงออรญา  พรมทอง
3. นางสาวเยาวเรศ  แสนวิเศษ
 
1. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
2. นางรจนา  ลุสุข
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษติยา  ผ่องใส
2. นางสาวฐิติรัตน์  สุดเฉียว
3. นางสาวนิตยา  พาลึก
 
1. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
2. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. นายชาติชาย  พันทา
2. นายสิทธิโชค  สายมณี
 
1. นายพงษ์นรินทร์  อินทรพรหม
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวณัฐวรกาญจน์  ไชยบัน
2. นางสาวตรีทิพย์  แข็งแรง
 
1. นายพงษ์นรินทร์  อินทรพรหม
2. นางสาววิทยา  แสนสุข
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.1 ทอง 4 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีสมุทร
2. เด็กชายณัฐพล   เพ็งทองหลาง
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สมหานึก
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.56 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติยา   โสดา
2. นางสาวอัมรา  เนตรวงศ์
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  ทองผา
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
 
41 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกชกร  คำมุงคุณ
2. เด็กชายแสนชัย  ใจสุข
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  รอบคอบ
2. นางสาวแสงจันทร์  พร้อมสุข