สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 5 1. นางสาวพัชริดา  สังคะฤก
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุษา  พันที
 
1. นางวนาพรรณ  ผิวบาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.83 ทอง 4 1. นายปรีชา  สลางสิงห์
 
1. นางวนาพรรณ  ผิวบาง
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.78 ทอง 5 1. นางสาวจารวี  เครือวัลย์
2. นางสาวณัฐริยา  คำนนท์
3. นางสาวอินถหวา  รูปเหลี่ยม
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
2. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายชิตชัย  ฤทธิวงษ์
2. นางสาวสิริยา  หนองแคน
 
1. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์
2. นางใจทิพย์  สุยะรา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิพล  พรานเนื้อ
 
1. นางกันยา  เทพบุคดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  คำนนท์
2. นางสาวประวรรณรัตน์  สมตน
3. นายศิระ  พลเตชา
 
1. นางสังวาล  กลางประพันธ์
2. นายนิรมิต  สุขคณา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนาธิป  ชูบดินทร์
2. นางสาววิไลวรรณ  มัดชนา
3. นางสาวสุธิดา  อุคำ
 
1. นางวธัญญา  วาปี
2. นางสังวาล  กลางประพันธ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.83 ทอง 9 1. เด็กชายบัณฑิต  งามโรจน์
 
1. นางสาวใหม่   ทุมสี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  พลเมือง
2. เด็กชายธราดล   อาษาศรี
 
1. นางละเอียด  พลหาญ
2. นางสุภัทรา  คล่องดี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง 6 1. นางสาวพรปวีณ์  ทวีบท
2. นายเฉลิมศักดิ์  จันทร์ทิบุตร
 
1. นางสุภัทรา  คล่องดี
2. นางละเอียด  พลหาญ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียฉัตร  โสภารัตน์
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  นารีนุช
 
1. นายไพบูรณ์  บรรจง
2. นายยอดเสน่ห์  สิงห์ทอง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวกมลทิพย์  วรโยธา
2. นางสาวจตุพร  เวชพันธ์
 
1. นายไพบูรณ์  บรรจง
2. นายยอดเสน่ห์  สิงห์ทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโบนัส  วงษ์ตาเทพ
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิสิทธิ์  ปาปะกะ
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เทียนทอง
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฝนทอง  ยืนยง
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  อรบุตร
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิรินาถ  บุญประเสริฐ
 
1. นายนิรมิต  สุขคณา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวราวุฒิ  คำนนท์
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรชัย  ทองบ่อ
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัทธิรา  สิงห์ศร
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวอริษา  โคตรสุโพธิ์
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุเดช  จำปา
2. เด็กชายชลภัทร  คำนนท์
3. เด็กชายธนัตถ์  คำนน์
4. เด็กชายปฏิภาณ  ไผ่โสภา
5. เด็กชายวัชรินทร์  แก้วดวงศรี
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อุคำ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใช้สงวน
8. เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีสุข
9. เด็กหญิงสุรนาถ  จอมสว่าง
10. เด็กหญิงอารยา  ทองแล่ง
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
2. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
3. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  วงษ์ชา
2. นางสาวฉัตรทริกา  สีงาม
3. นายณัฐพงษ์  ปัญญาวงษ์
4. นายถิรยุทธ์  พุทธอินทรา
5. นายปรีชา  สลางสิงห์
6. นางสาววาสนา  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวสุดารัตน์  หนองแคน
8. นางสาวสุภัสสร  บัวเหมือน
9. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์ชา
10. นายเจษฎา  พันธ์คูณ
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
2. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
3. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลาลับ
2. เด็กชายธนายุทธ  ลุณบุตร
3. นายธรรมวิทย์  สุขโข
4. นางสาววนิดา  โพธิ์ไทร
5. เด็กชายเทวฤทธิ์  ศรีมะวงษ์
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 13 1. นายเทพพิทักษ์  ทองทัด
 
1. นางจิตราวันท์  ยืนยง
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวณัฐชยา  ยืนยั่ง
2. นางสาวนฤมล  คณะวงค์
3. นางสาวสวรรยา  อุตสาหะวงศ์
 
1. นายณรงค์  นาริต
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรวิศ  รักประชา
 
1. นางสุนิจ  โนรีรัตน์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวเหมือน
2. เด็กหญิงเขมมิกา  แสงบุญ
 
1. นายอาเซีย  รัชอินทร์
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
31 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  คำหล้า
2. เด็กชายจารุเดช  จำปา
3. นางสาวฉัตรทริกา  สีงาม
4. นางสาวชญาสินี  สันติวงศ์วนิช
5. เด็กชายชลภัทร  คำนนท์
6. เด็กชายณัฐพล  แก้วดี
7. เด็กชายณัฐพล  จิตช่วย
8. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลาลับ
9. เด็กชายทนาศร  ปรีแม้น
10. เด็กชายธนพนธ์  เกิดแก่น
11. เด็กชายธนัตถ์  คำนนท์
12. นายธรรมวิทย์  สุขโข
13. เด็กชายปฏิภาณ  ไผ่โสภา
14. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทาวะลม
15. นางสาววนิดา  โพธิ์ไทรย์
16. เด็กชายวัชรินทร์  แก้วดวงศรี
17. นางสาววาสนา  ศรีสวัสดิ์
18. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อุคำ
19. นายศิระ  พลเตชา
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใช้สงวน
21. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สีทา
22. เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีสุข
23. นายสุนนท์  อุคำ
24. นางสาวสุภาริณี  วงศ์สวัสดิ์
25. เด็กหญิงสุรนาถ  จอมสว่าง
26. นายอภิสิทธิ์  ปาปะกะ
27. เด็กหญิงอารยา  ทองแล่ง
28. เด็กชายเทวฤทธิ์  ศรีมะวงษ์
29. เด็กชายไชยวัฒน์  เขียวแดง
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
3. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
4. นายนิรมิต  สุขคณา
5. นายประพันธ์  พวงใบดี
6. นางปัญจมา  คล่องดี
7. นายโชคชัย  รูปเหมาะ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนวพล  อุระ
2. นายสรวิศ  รักประชา
 
1. นายไชยา  สุวะไกร
2. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  สัตรูพ่าย
2. นางสาวสุธิดา  ห้วยทราย
 
1. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร
2. นายอดิศักดิ์  หาญจริง
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญรัตน์  กลางประพันธ์
2. นางสาวศิโรรัตน์  อนุญาหงษ์
3. นางสาวอมลรดา  คำมุงคุณ
 
1. นายสนิท  กลางประพันธ์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัฐดา  คนซื่อ
2. เด็กหญิงลลิตา  แสงเมือง
3. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีสุนนท์
 
1. นายเชาวลิต  เหมลา
2. นางรัตนา  สมคะเณย์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  แสงวงษ์
2. นายอนุพงษ์  สีสุวรรณ
3. นายอนุวัฒน์  อุคำ
 
1. นายเชาวลิต  เหมลา
2. นางรัตนา  สมคะเณย์
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  วรสาร
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง