สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงเพชรรินทร์  พันธุ์โพธิ์
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 4 1. นางสาวขณิตตา  ผิวผ่อง
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตนวงค์
3. นางสาววัชรียา  ปู่ทา
 
1. นายอุดร  ไชยโคตร
2. นางพจนวิสุทธิ์  จันทร์กองกวิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76.21 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงศ์  วรสาร
2. เด็กชายบุริศชะพงศ์  กุลวงษ์
 
1. นายวิเศษ  ชาวระนอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิง พัชราภรณ์  พุฒจันทร์
 
1. นายโชคชัย  รูปเหมาะ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายบุญสถิตย์  บุตรวงษ์
 
1. นายโชคชัย  รูปเหมาะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายวราวุฒิ  คำนนท์
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายเจษฎา  พันธ์คูณ
 
1. นายนิรมิต  สุขคณา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุคำ
2. เด็กหญิงมัจฉา  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงลาวัณย์  คำนนท์
 
1. นายณรงค์  นาริต
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวญาดา  บุญยศ
 
1. นายอาเซีย  รัชอินทร์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวนุชนาฏ  ช่วงวารินทร์
 
1. นายเศรษฐา  สลางสิงห์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายจิรายุทธ  ศรีแจ่ม
2. นายนิติกร  คณะวงค์
 
1. นายอดิศักดิ์  หาญจริง
2. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายวัชรพงศ์  นนทพจท์
2. นายเนติพงษ์  บันทุปา
 
1. นายอดิศักดิ์  หาญจริง
2. นายไชยา  สุวะไกร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นายภานุมาศ  จินาวรณ์
2. นายเดชาชัย  สุวรรณมาลี
 
1. นายอดิศักดิ์  หาญจริง
2. นายไชยา  สุวะไกร