สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวอารียา  จันทรา
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัญญาทิพย์
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงตะวัน  พาหา
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ต้นใหญ่
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
2. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายชยพล  น้อยอามาตร
2. เด็กชายชวิศ  เติมทรัพย์
 
1. นายอุดร  ไชยโคตร
2. นายชนะชน  จำปา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายปกรณ์เกียรติ  พรมจันทร์
2. นายหาญณรงค์  เผือกจิตต์
 
1. นางพจนวิสุทธิ์  จันทร์กองกวิน
2. นายอภิชาติ  สมประสงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลชนก  กมลรัตน์
 
1. นางกันยา  เทพบุคดี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 8 1. เด็กชายชัชชน  มีชัย
2. เด็กชายธีระพันธ์  ห้วยทราย
3. เด็กชายศักดา  เจริญยิ่ง
 
1. นางวาชิณี  สุทธิโสภณ
2. นางสุภาพร  ทาระขจัด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ธีระราษฎร์
2. เด็กชายวชิรวัฒน์  นารีนุช
 
1. นายประพันธ์  พวงใบดี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 15 1. นางสาวกชพร  หลักคำ
 
1. นางสาวใหม่   ทุมสี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายอนุชัย  นาโสก
 
1. นางสาววรรณวิศา  ลีทอง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรแก้ว  ครูวิวัฒนานนท์
 
1. Miss Aiko  Fukai
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐพล  ห้วยทราย
2. เด็กหญิงรีรารัตน์  สี่แสน
 
1. นางสาวยุวดี  หัตถกิจ
2. นางประภัสสร  ศรีพันดอน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวชวาลา  ทัศดร
2. นางสาวรวีกานต์  ชโยกันตาภิรมย์
 
1. นางจิตราวันท์  ยืนยง
2. นางสุนิจ  โนรีรัตน์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวศศิธร  วรวงษ์
 
1. นางปิยะวรรณ  นาริต
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงซาโตมิ  อูชิมากิ
 
1. นายเศรษฐา  สลางสิงห์