สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมนชยา  ยืนยง
 
1. นายมนตรี  นิโรคะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายณัฐวุฒิ  อุคำ
 
1. นางสาวรัชนี  ประวะกุล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงมุกดา  ไขแสง
 
1. นางสาวยุวดี  หัตถกิจ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 13 1. นายนวพล  อุระ
 
1. นางสาวอัญชุลีกร  หัตถกิจ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุคำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมฤทธิ์
 
1. นางปิยะวรรณ  นาริต
2. นางสาวรัชนี  ประวะกุล